Piatok, 30. októbra, online

1.ročník odbornej konferencie zameranej na problematiku manažmentu kultúry.
 
Podtitul konferencie Kultúra v medzičase odráža aktuálnu situáciu neistoty s ohľadom na krízu ekonomickú či spoločenskú aj v súvislosti s celosvetovou Pandémiou Covid-19. Hlavnou témou konferencie bude pohľad na celospoločenské dopady kultúry. Pozrieme sa na to, ako tieto dopady vyhodnocuje akademické prostredie, analytické inštitúty či odborníci zaoberajúci sa touto témou. Následne prejdeme k témam, ktoré v oblasti nezávislej kultúry aktuálne rezonujú
 
Konferencia nie je spoplatnená a bude rozložená do 4 blokov v priebehu celého dňa.
dopoludnie (časy ešte upresníme).
 
Link na Zoom zverejníme v deň podujatia.
 
1. blok – Odborníci za katedru regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE, doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., Mgr. et Mgr. Zuzana Réveszová a Ing. Barbora Tóthová, Inštitút kultúrnej politiky pri MKSR, Ing. Mgr. Andrej Svorenčík M.S., PhD. , a platformu Culture Matters, Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D. odprezentujú aktuálne pohľady na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať.
Prezentácie aktuálnych pohľadov na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať.
 
2.blok – panelová diskusia, zhrnutie pohľadov prezentujúcich v prvom programovom bloku.
Je meranie dopadov kultúry dôležité? Kadiaľ vedie tá správna cesta a kto má pravdu? Aká je súčasná situácia v tomto ohľade, aj v súvislosti s aktuálnou situáciou? Dokážeme politikov či verejnosť presvedčiť o dôležitosti kultúry? Sú potrebné len tvrdé dáta alebo práve naopak?
V panelovej diskusii prebehne rekapitulácia pohľadov prezentujúcich z 1. programového bloku. Snahou bude súvisle prepojiť jednotlivé pohľady na problematiku merania a vyhodnocovanie dopadov (pandémie) kultúry (na kultúru) rôznymi spôsobmi, či už sa jedná o kvantitatívne alebo kvalitatívne metódy. Cieľom bude získať o tejto problematike čo najviac ucelený obraz a pozrieť sa na možnosti využitia poznatkov o dopadoch kultúry pre prax, v argumentácii voči verejným orgánom či pre účely informovania verejnosti a vzdelávania.
Moderuje: Bohdan Smieška
 
3.blok – panelová diskusia o viaczdrojovom financovaní a udržateľnosti nezávislej kultúry
Panelová diskusia o viaczdrojovom financovaní a udržateľnosti nezávislej kultúry.
Aktuálne prežívaná pandemická skutočnosť dramaticky vyostrila viaceré problémy, ktorým čelia najmä aktéri z prostredia nezriaďovanej kultúry. Poukázala na výrazné systémové obmedzenia a deficity, ktoré bránia týmto aktérom budovať efektívne stratégie vlastnej udržateľnosti aj v “dobrých časoch”, nie to ešte v kríze, akú zažívame dnes.
Drakonické plošné protiepidemické opatrenia limitujúce kultúrno-umeleckú prevádzku zvýraznili prekérne postavenie pracovníčok a pracovníkov v nezriaďovanej kultúre prakticky vo všetkých profesiách, rovnako ohrozené sú aj kultúrne inštitúcie, ktoré nie sú priamo napojené na verejné rozpočty.
Tieto subjekty sú nútené flexibilne meniť spôsoby svojho fungovania vo viacerých aspektoch, ani to im však nezaručuje elimináciu pretrvávajúcej hrozby zániku svojej existencie. Zdá sa preto, že je nevyhnutné dosiahnuť zásadné zmeny aj v legislatívnom, finančnom a celkovom inštitucionálnom rámci umeleckého a kultúrneho ekosystému, v ktorom títo aktéri pôsobia.
Aké systémové zmeny v týchto oblastiach je potrebné uskutočniť? Aké podmienky potrebujeme k rozvoju viaczdrojového financovania kultúry? Bude v zmysle podpory udržateľnosti pomocou aj tzv. sponzorský zákon, aktuálne pripravovaný na MK SR? Akú rolu v procese reflexie súčasného stavu a navrhovania adekvátnych opatrení môžu zohrať verejné fondy FPU a AVF, ktoré sú k aktérom z nezriaďovanej kultúry najbližšie?
O týchto témach bude Bohdan Smieška diskutovať s Jozefom Kovalčikom riaditeľom FPU, Martinom Šmatlákom riaditeľom AVF, Zorou Jaurovou, prezidentkou CIF, Michalom Klembarom, predsedom siete Anténa a zástupcami Ministerstva kultúry SR.
 
4.blok – panelová diskusia o spolupráci samospráv s nezávislou kultúrou a MNO
Komplexné verejné politiky v oblasti kultúry a ich implementácia sú na Slovensku stále skôr zriedkavosťou, ako normálnym štandardom. Popri absencii aktuálnej štátnej stratégie rozvoja kultúry sa ukazuje, že svoje samostatné rozvojové stratégie v oblasti kultúry a umenia nemajú ani mnohé samosprávne kraje, alebo krajské mestá.
Prečo si mnohé kraje a municipality myslia, že takéto verejné politiky nepotrebujú? Prečo je absencia regionálnych a miestnych kultúrnych stratégií problémom? Aké dopady majú vágne, resp. žiadne verejné politiky na ďalšiu udržateľnosť a rozvoj zložitého kultúrneho ekosystému, najmä nezriaďovanej kultúry? Z akých východísk a na akých princípoch by mali byť tvorené a implementované dobré stratégie rozvoja kultúry? Aké sú príklady najlepšej praxe v tejto oblasti u nás a v zahraničí? Aké sú ďalšie možnosti spolupráce medzi inštitúciami samosprávy a aktérmi z nezávislej kultúry?
O týchto otázkach prebehne diskusia so Zuzanou Ivaškovou, vedúcou oddelenia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a správkyňou Nadácie mesta Bratislavy, Zuzanou Hekel, riaditeľkou Divadla Jána Palárika v Trnave, Michalom Hladkým, riaditeľom Creative Industry Košice, Irenou Lehockou projektovou manažérkou Kreatívneho centra, MsÚ Nitra a Robertom Blaškom z Kultúrneho centra Stanica v Žiline.
Anténa Conference moderuje Bohdan Smieška
 
 
Anténa CONFERENCE z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava ktorí sú zároveň hlavnými partnermi podujatia.
Partneri: Goetheho Inštitút, A4 – priestor súčasnej kultúry, Nová Cvernovka a Malý Berlín
Mediálny partner: Kapitál
Gastro partner: Zlatý Bažant 0,0 percent
 
ĎAKUJEME !