Politiky EÚ v oblasti kultúry

Žiadny zo zakladajúcich dokumentov Európskej únie nenavrhuje striktnú definíciu toho, čo je kultúra, ponecháva na uvážení členských štátov a jednotlivcov, aby ju definovali na základe ich národnej, miestnej a individuálnej citlivosti. Právny základ programu Kreatívna Európa, jediného programu Európskej únie, ktorý sa osobitne zameriava na podporu kultúry, napriek tomu poskytuje otvorenú definíciu kultúrnych a kreatívnych sektorov.
Kompetencie EÚ v oblasti kultúry:
Úvod k Zmluve o Európskej únii hovorí o „čerpaní inšpirácie z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy“. Tiež sa v ňom uvádza, že jedným z cieľov Európskej únie je „rešpektovať jej bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a […] zaistiť ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Európy“ (článok 3) “. V článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ďalej uznáva, že právomoci EÚ v oblasti kultúry sú „vykonávať akcie na podporu, koordináciu alebo dopĺňanie činností členských štátov“.
Pomoc kultúrnym a kreatívnym sektorom:
Keďže jednotlivé členské štáty EÚ sú zodpovedné za svoje vlastné politiky v sektore kultúry, úlohou Európskej komisie je pomáhať pri riešení spoločných výziev. Patrí sem vplyv digitálnych technológií, meniace sa modely riadenia kultúry a potreba podporovať kultúrne a kreatívne sektory v inováciách.
Komisia vykonáva svoje akcie v súlade so strategickými dokumentmi o kultúrnej spolupráci, ako aj so svojimi vlastnými prioritami stanovenými na dané funkčné obdobie Komisie.
Aby sa zabezpečilo, že sociálna a ekonomická úloha kultúry bude uznaná v širšej tvorbe politiky a činnostiach EÚ, Komisia pracuje na niekoľkých kľúčových témach. Zabezpečuje tiež, aby sa komplexná povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov odrazila v príslušných právnych predpisoch EÚ.
Komisia tiež pomáha členským štátom zmierňovať nepriaznivé dôsledky kríz a všetky výzvy, v ktorých by koordinovaná reakcia EÚ mohla byť prospešná.

Viac informácií nájdete tu.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (Text s významom pre EHP)
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 TU
(1)
Kultúra, umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, vzdelávacieho, demokratického, environmentálneho či sociálneho hľadiska, z hľadiska ľudských práv alebo z ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.
(2)
Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) je Únia založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšine. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Uvedené hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá má podľa článku 6 Zmluvy o EÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy. Konkrétne v článku 11 charty sa zakotvuje sloboda prejavu a právo na informácie a v článku 13 charty sloboda umenia a vedeckého bádania.
(3)
V článku 3 Zmluvy o EÚ sa ďalej uvádza, že cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov a že Únia okrem iného rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.
(4)
V oznámení Komisie z 22. mája 2018 s názvom „Nová európska stratégia pre kultúru“ sa stanovujú ciele pre kultúrne a kreatívne sektory. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a kvality života v spoločnosti podporovaním cezhraničného rozmeru kultúrnych a kreatívnych sektorov a podporovaním ich schopnosti rásť, podporovať tvorivosť vychádzajúcu z kultúry vo vzdelávaní a v inovácii, a v oblasti vytvárania pracovných miest a rastu, a posilňovať medzinárodné kultúrne vzťahy. Program Kreatívna Európa (ďalej len „program“) spolu s ďalšími programami a fondmi Únie bude podporovať Novú európsku stratégiu pre kultúru. Mala by sa zachovať a podporovať vlastná hodnota kultúry a umeleckého prejavu a umelecká tvorba by mala byť jadrom programu. Je to v súlade aj s Dohovorom Unesco z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a Únia a jej členské štáty sú jeho zmluvnými stranami.
(5)
S cieľom podporovať spoločnú oblasť kultúrnej rozmanitosti pre národy Európy je dôležité podporovať nadnárodnú cirkuláciu umeleckých a kultúrnych diel, zbierok a produktov, a tým podporovať dialóg a kultúrne výmeny a nadnárodnú mobilitu umelcov a profesionálov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Vonkajšia stratégia EÚ pre kultúru

V súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ sa Európska únia (EÚ) zaviazala podporovať rozmanitú európsku kultúru vo svojich medzinárodných vzťahoch. EÚ je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z roku 2005, ktorý je hlavným právnym predpisom v tejto oblasti. 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Od roku 2007 je podpora kultúry ako dôležitého prvku medzinárodných vzťahov EÚ jedným z troch hlavných cieľov Európskeho programu pre kultúru. Toto odhodlanie bolo obnovené v rámci nového európskeho programu pre kultúru na rok 2018 (New European Agenda for Culture).

S cieľom vypracovať účinnú stratégiu pre vzťahy v oblasti kultúry Komisia uskutočnila rozsiahly proces mapovania a konzultácií vo všetkých 54 krajinách v rámci prípravnej akcie „Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ“ s podporou kultúrnych inštitútov a organizácií. Výsledkom bola séria správ o jednotlivých krajinách a záverečná správa a odporúčania, ako rozvíjať strategický prístup ku kultúre na úrovni EÚ. Komisia konzultovala s kľúčovými zainteresovanými stranami o pridanej hodnote, možných cieľoch a zásadách, na ktorých by sa zakladal strategickejší prístup ku kultúre vo vonkajších vzťahoch Únie, pripravila tak pôdu na uverejnenie spoločného oznámenia „Na ceste k stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy“, ktoré je základným kameňom medzinárodnej kultúrnej spolupráce EÚ. Stratégia má tri hlavné ciele:

Towards an EU strategy for international cultural relations‚,

1. Uvoľnenie potenciálu kultúry a tvorivosti pre udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj

Kultúra je zdrojom inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest a celosvetový obchod s kreatívnymi produktmi sa v posledných rokoch napriek hospodárskej neistote naďalej rozširuje.

2. Podpora mieru a boj proti radikalizácii prostredníctvom medzikultúrneho dialógu

Medzikultúrny dialóg môže budovať a podporovať porozumenie v rámci spoločností a medzi nimi. Pomáha preukázať hodnotu kultúrnej rozmanitosti a ľudských práv.

3. Posilnenie spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo je dôležitým prejavom kultúrnej rozmanitosti, ktorý si zaslúži ochranu. EÚ môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva na celom svete tým, že partnerským krajinám poskytne odbornú prípravu, rozvoj zručností a činnosti zamerané na prenos poznatkov.

Kľúčom k úspechu novej stratégie je zapojenie všetkých zainteresovaných strán, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu. Zainteresovanými stranami sú

vlády partnerských krajín
miestne kultúrne organizácie a občianska spoločnosť
Komisia
Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Európsky parlament
ostatné inštitúcie EÚ
členské štáty EÚ a ich kultúrne inštitúty
Inšpirovaní týmto rámcom vyzvali rôzni aktéri na strategický prístup ku kultúre vo vonkajších vzťahoch EÚ

Členské štáty EÚ prijali závery Rady (Council conclusions) o strategickom prístupe EÚ, závery Rady o kultúre vo vonkajších vzťahoch EÚ a závery Rady o kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrnom dialógu. Súčasný pracovný plán Rady pre kultúru na obdobie rokov 2023 – 2026 zahŕňa medzinárodné kultúrne vzťahy ako jednu zo svojich štyroch priorít.
Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy označila kultúrnu diplomaciu za novú oblasť pre spojenú vonkajšiu činnosť. V novom Európskom konsenze o rozvoji sa uznala úloha kultúry ako dôležitej zložky a prostriedku.
Európsky parlament svojím uznesením o kultúrnom rozmere vonkajšej činnosti EÚ Resolution on the cultural dimensions of the EU’s external action a prípravnou akciou Preparatory Action v tejto oblasti
občianska spoločnosť, najmä prostredníctvom iniciatívy More Europe initiative