Ako je manažovaný program Kreatívna Európa?

Kreatívna Európa sídli v Bruseli a riadi ju Európska komisia. Je rozdelená na 33 generálnych riaditeľstiev (GR). Časť programu Kreatívna Európa týkajúca sa kultúry spadá pod GR pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC), časť MEDIA pod GR pre komunikačné siete (GR CNECT). Európska komisia určuje koncepciu a priority programu.

Program spravuje Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). EACEA vyhlasuje výzvy a zodpovedá za ich hodnotenie a monitorovanie.

V každom členskom štáte je žiadateľom k dispozícii národné kontaktné miesto alebo pracovisko Creative Europe Desk (CED).

Ako žiadať dotácie

Ktoré krajiny okrem krajín EÚ sú oprávnenými žiadateľmi?

Krajiny EÚ a ďalšie krajiny podľa zoznamu.

Ukrajina sa zúčastňuje na programe Kreatívna Európa, ale len v rámci podprogramov „Kultúra“ a „Medziodborové projekty“ a akcií „Talenty a zručnosti“, „Európske festivaly a festivalové siete“ a „Rozvoj publika a filmové vzdelávanie“ (súčasť MEDIA) (dohoda podpísaná v októbri 2021 – nadobudnutie platnosti 1. januára 2021)

Kto môže požiadať o financovanie z programu Kreatívna Európa?

Program Kreatívna Európa je otvorený pre oprávnené spoločnosti a organizácie v závislosti od jednotlivých oblastí financovania. Väčšina výziev na financovanie nie je otvorená pre žiadosti jednotlivcov, ale podľa výskumov približne 250 000 individuálnych umelcov, odborníkov v oblasti kultúry a audiovízie získava finančné prostriedky prostredníctvom projektov predložených organizáciami.

Individuálni umelci môžu žiadať o granty v rámci mobility Culture Moves Europe pre umelcov a kultúrnych pracovníkov (okrem pracovníkov v audiovízii).

Ako môžem požiadať o finančné prostriedky?

Žiadosti na všetky výzvy na financovanie sa vytvárajú a predkladajú prostredníctvom portálu Komisie EÚ pre financovanie a verejné súťaže.

Ak chcete žiadať o grant, musíte:

Ako koordinátor a organizátor projektu musíte mať platné prihlasovacie konto EÚ.
Vaša organizácia musí mať 9-miestny PIC (identifikačný kód účastníka). Ten získate pri registrácii svojej organizácie.
Na portáli budete vyzvaní, aby ste zadali svoje údaje EU Login, aby ste mohli začať alebo aktualizovať svoju žiadosť.

Úplné usmernenie k podávaniu žiadostí o možnosti financovania nájdete v online príručke F&TP, ktorá obsahuje užitočné informácie o registrácii vašej organizácie a príprave vašej žiadosti.

Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o pomoc pri podávaní grantov?

Obrátiť sa môžete na CED Slovensko, sekcia KONTAKTY

Na väčšinu technických otázok možno odpovedať prostredníctvom online príručky a často kladených otázok na portáli o financovaní a verejných súťažiach. Pre ďalšiu pomoc sa môžete obrátiť aj na IT Helpdesk v Bruseli.

Čo znamená Creative Europe Desk?

V prípade otázok, pomoci súvisiacej s programom a spolupráce s organizáciami v iných krajinách sú v každej zúčastnenej krajine k dispozícii pracoviská programu Kreatívna Európa.

Kancelárie s názvom Creative Europe Desk pôsobia v členských štátoch EÚ a vo väčšine ďalších krajín zapojených do programu Kreatívna Európa. Ich úlohou je propagovať program na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a pomáhať potenciálnym žiadateľom.

KONTAKTY

 

Čo je to EACEA?

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) riadi financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektora, športu, občianstva a dobrovoľníctva vrátane programu Kreatívna Európa.

Web EACEA

 

Od roku 2006 je Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru katalyzátorom projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu, audiovizuálnej oblasti, kultúry, občianstva a humanitárnej pomoci. V mene Európskej komisie sa EACEA snaží podporovať inovácie v týchto oblastiach, vždy v duchu cezhraničnej spolupráce a vzájomného rešpektu.

 

Brožúra na stiahnutie

Aké sú ďalšie kroky?

Ako zistím, či bola moja žiadosť úspešná alebo nie?

Všetci uchádzači dostanú e-mailom oznámenie o výsledkoch približne 6 mesiacov po podaní prihlášky. Listy s oznámením sa nahrajú do profilu žiadateľa na portáli o financovaní a verejných súťažiach.

Kde nájdem logo Creative Europe?

Príjemcovia grantov sú povinní zobrazovať vlajku EÚ a uviesť podporu získanú v rámci príslušných programov EÚ vo všetkých komunikačných a propagačných materiáloch. Pokyny na používanie a stiahnutie príslušných súborov nájdete na webovej stránke EACEA.

Kto posudzuje žiadosti o financovanie z programu Kreatívna Európa?

Výkonná agentúra (EACEA) má databázu expertov, ktorí majú vysokú úroveň odborných znalostí v programoch, ktoré agentúra riadi. Títo odborníci budú posudzovať žiadosti z oblasti svojej odbornosti (napríklad skúsený prekladateľ alebo vydavateľ bude posudzovať žiadosti v rámci možnosti financovania literárneho prekladu).

Experti zvyčajne posudzujú len žiadosti z krajín mimo ich bydliska, aby sa zabezpečilo, že nedôjde ku konfliktu záujmov.

Všetky žiadosti posudzujú dvaja nezávislí odborníci.

Môžem si pozrieť a upraviť svoju žiadosť o projekt v systéme?

Až do uplynutia príslušného deadlinu na podanie možno projekt v stave návrhu upravovať, prezerať a vymazávať.

Môžem si po uplynutí deadlinu skontrolovať podrobnosti svojho projektu?

Obsah vášho projektu už nie je prístupný, pretože systém pri odosielaní zašifruje všetky prílohy.

K podrobnostiam vášho projektu však môžete mať kedykoľvek prístup nahliadnutím do potvrdenia o podaní.

Okrem toho správa o predložení, ktorá sa vygeneruje tesne pred predložením, obsahuje zoznam všetkých nahraných dokumentov a ich podrobností. Túto správu si môžete stiahnuť PRED predložením, aby ste ju mohli v budúcnosti použiť.

Ako mám pomenovať prílohy k projektu?

Pre všetky prílohy platia pravidlá:

Používajte maximálne 50 znakov;
Nasledujúcich 12 špeciálnych znakov NIE JE povolených: & <> : \ / * ? “ | ‚ %

Aké internetové prehliadače podporuje systém?

Používajte najnovšie verzie prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox.

Najnovšie technické odporúčania nájdete po kliknutí na odkaz Systémové požiadavky (System Requirements). K tomuto odkazu sa dostanete kliknutím na položku Nový projekt (New submission). Odkaz je viditeľný vo vyskakovacom okne systémovej služby.

Okrem toho je tento odkaz viditeľný aj vždy, keď vás systém vyzve na odoslanie dokumentov.

Culture Moves Europe

Ktoré profesie sú oprávnené na výzvu v oblasti individuálnej mobility?

Prihlásiť sa môže každý začínajúci alebo etablovaný umelec/výtvarník/profesionál v oblasti kultúry, ktorý/á pôsobí v jednom alebo viacerých sektoroch programu Kreatívna Európa.

Sektory kultúrnej zložky sú:

hudba
literárny preklad
architektúra
divadelné umenie
výtvarné umenie
dizajn a módny dizajn
kultúrne dedičstvo
Tí, ktorí pracujú v audiovizuálnom sektore, nie sú oprávnení zúčastniť sa na programe Culture Moves Europe. Pozrite si dostupné možnosti financovania v rámci časti MEDIA programu Kreatívna Európa.

Žijem v krajine, ktorá je zapojená do programu Kreatívna Európa, ale nemám štátnu príslušnosť tejto krajiny. Môžem sa prihlásiť?

Áno, ak máte legálny pobyt v krajine, ktorá je zapojená do programu Kreatívna Európa, môžete sa prihlásiť. Nezabudnite, že v tomto prípade budete musieť predložiť doklad o pobyte.

V prípade akýchkoľvek špecifických prípadov sa obráťte na tím Culture Moves Europe prostredníctvom adresy culturemoveseurope [@] goethe.de .

Môžu sa prihlásiť obyvatelia Veľkej Británie?

Spojené kráľovstvo a jeho zámorské územia už nie sú súčasťou programu Kreatívna Európa.

Dokedy môžem požiadať o grant na mobilitu?

Prvá priebežná výzva bola otvorená od 10. októbra 2022 do 31. mája 2023.

V roku 2023 bude priebežná výzva otvorená od septembra 2023 do mája 2024.

V roku 2024 bude priebežná výzva otvorená od septembra 2024 do januára 2025.

Počas týchto období sa budú žiadosti vyhodnocovať každý mesiac.

Som žiadateľ, ktorý má trvalý pobyt na Ukrajine. Môžem požiadať o program mobility?

Áno. V prípade, že nemôžete vycestovať z Ukrajiny, môžete sa tiež priamo prihlásiť a získať finančné prostriedky na virtuálnu mobilitu.

Existuje nejaké vekové obmedzenie na podanie žiadosti?

The mobility scheme is open to individuals of a minimum of 18 years old.

Trvanie programu mobility Culture Moves Europe pre jednotlivcov je od 7 do 60 dní a pre skupiny jednotlivcov od 7 do 21 dní vrátane času na cestovanie. Je to striktný časový rámec alebo si ho môžem po výbere prispôsobiť?

Trvanie grantu na mobilitu je právne záväzné v zmluve o grante:

Výpočet denného príspevku sa zakladá na počte dní, o ktoré sa žiadalo počas podania žiadosti.
dátumy uvedené počas podávania žiadosti sú orientačné a môžu sa zmeniť, pokiaľ sa projekt realizuje v priebehu roka nasledujúceho po podpise zmluvy, a to počas dohodnutého trvania. Počet dní musí zostať rovnaký ako v zmluve a nemôže sa meniť
príjemcovia grantu môžu zostať dlhšie, ale budú musieť uhradiť svoje výdavky za ďalšie dni
príjemcovia grantu budú musieť preukázať presné trvanie svojho projektu mobility. Ak bude trvať kratšie, ako sa plánovalo, príjemca(ci) grantu bude(ú) musieť(i) vrátiť časť svojho grantu. Dodatočné dni nebudú hradené a pôjdu na náklady príjemcu(-ov) grantu
Minimálna dĺžka trvania: projekt mobility nesmie byť kratší ako 7 dní v prípade individuálnych ani skupinových žiadostí.

Maximálna dĺžka trvania: v prípade jednotlivcov sa grant vzťahuje na maximálne 60 dní; v prípade skupín (2 až 5 osôb) je maximálna dĺžka trvania 21 dní.