Schéma zameraná na podporu a posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných filmov. Automatická podpora má formu dotácie pridelenej na základe výkazu vstupeniek predaných distribútorom na zahraničné európske filmy v predchádzajúcom roku. Na základe predloženého výkazu je vypočítaný potenciálny grant, ktorý sa môže následne reinvestovať do koprodukcie, distribúcie a propagácie a / alebo minimálnych garancií na nový zahraničný európsky film.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.
Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
 
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnení žiadatelia
Žiadatelia musia byť európske distribučné spoločnosti (AKCIA 1)sales agenti (AKCIA 2) registrovaní v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme Creative Europe MEDIA. 

AKCIA 1 – DISTRIBÚTORI
Proces sa bude aj naďalej skladať z dvoch fáz: generovanie, reinvestícia. Distributér však bude podávať len jednu žiadosť, bude mať jednu zmluvu s celkovou výškou potenciálneho fondu.

Generačná fáza – distributér sám vypočíta výšku plánovaného potenciálneho fondu na základe počtu predaných vstupeniek na zahraničné európske filmy počas predchádzajúceho kalendárneho roku (suma na jeden film sa vypočíta koeficientom prideleným podľa krajiny do výšky fixného stropu (pre Slovensko 16 000 predaných vstupeniek)). Žiadateľ musí k žiadosti predložiť výkaz predaných vstupeniek už potvrdený Ministerstvom kultúry SR.  Na základe výkazu je distributérovi pridelená podpora.
 
Fáza reinvestovania – Podľa výšky potenciálneho fondu žiadateľ pripraví stratégiu na jeho použitie a rozpočet.
Potenciálny fond môže investovať do:
1. Financovania filmu

– koprodukcia nových nenárodných európskych filmov (t.j. filmy, ktoré nie sú dokončené k dátumu začiatku oprávnených nákladov). 
– investovanie do minimálnej garancie

2. Nákladov na distribúciu nenárodných európskych filmov
– náklady na propagáciu, promo-maateriály, web, PR, sociálne siete, trailer
– náklady na výrobu kópií, dabovanie a titulkovanie, VPF, preklad

3. Ostatné náklady
– náklady na audit (ak grant presahuje 60 000 Eur)
– v prípade objednávania služieb u tretej strany: booking – nasadzovanie do kín a  fakturácia

Nepriame (administratívne) náklady nesmú presiahnuť 7% z priamych nákladov


Film musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– musí to byť hraný film (môže byť aj animovaný) alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
– filmy nesmú byť staršie ako 4 roky (copyright),
– nesmie pozostávať z alternatívneho obsahu (opery, koncerty, vystúpenia, atď.), reklamného, pornografického alebo rasistického materiálu a nesmie obhajovať násilie,
– väčšinový producent alebo väčšinoví producenti diela musia mať sídlo v krajine zapojenej do podprogramu MEDIA. Produkčné spoločnosti sa budú považovať za producentov len vtedy, keď ako také budú uvedené v titulkoch. Do úvahy sa môžu brať aj ďalšie prvky, ako je kreatívna kontrola, vlastníctvo práv na využívanie hotového diela a podiel zo zisku, aby sa zistilo, kto je skutočným producentom.
– film musí byť vyrobený s významnou účasťou profesionálov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi/obyvateľmi krajín zapojených do podprogramu MEDIA. 

Financovanie
Finančný príspevok EÚ nesmie presiahnuť 60% celkových oprávnených nákladov na akciu.
 

Uzávierky predkladania projektov:
8. september 2020 do 17.00 (Len pre AKCIU 1 – DISTRIBÚTORI)
29. október 2020 do 17.00 (Len pre AKCIU 2 – SALES AGENTI)
 
 
Databáza filmov MEDIA Film Database

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Výzva

Časť A – Všeobecné informácie
Časť B – EACEA/22/2019 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.LINK:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

 
ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/27/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora

EACEA/5/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
EACEA/18/2016 Podpora národnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
EACEA/09/2016 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
EACEA/27/2014 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
EAC/S28/2013 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
 
 
VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/18/2016 Automatická podpora kinodistribúcie
EACEA/05/2018 Automatická podpora kinodistribúcie
EACEA/18/2016 Automatická podpora kinodistribúcie
EACEA/09/2016 Automatická podpora kinodistribúcie
EACEA/27/2014 Automatická podpora kinodistribúcie
EAC/S28/2013 Automatická podpora kinodistribúcie