prvý ročník Bratislavského kultúrneho fóra sa bude konať 22. novembra 2022 v Starej tržnici v Bratislave

 

Zámerom Bratislavského kultúrneho fóra je vytvárať podmienky umožňujúce sieťovanie aktérov v oblasti kultúry tak, aby sa jednotliví aktéri medzi sebou lepšie spoznali a viedli dialóg. Slúži na zisťovanie problémov a potrieb, prepájanie a spoluprácu na spoločnej vízii, pri nastavovaní a vyhodnocovaní kultúrnych politík a na otváranie zásadných aktuálnych tém v oblasti kultúry. Súčasťou je vytváranie priestoru pre pravidelnú diskusiu, vyjednávanie, vysvetľovanie, načúvanie a budovanie vzájomného porozumenia.

Fórum je určené najmä širokej odbornej verejnosti. Organizátorom je Oddelenie kultúry Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS). Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme Aliancii Stará Tržnica.

 

Moderátorom Bratislavského kultúrneho fóra #1 bude Michal Hvorecký.

Vstup na podujatie je voľný s podmienkou registrácie. Kapacita podujatia je obmedzená. Registrujte sa tu, prosím https://forms.office.com/r/0wX4dzEUbB

 

TÉMA BaKF #1: VÍZIA

Keď sa zdá, že sme v kultúre pomenovali mnoho a pritom dosiahli málo z toho, po čom dlhodobo voláme, prichádza čas na formulovanie vízie, ktorá prekonáva rámce akútnych problémov a ich následkov. Čas na poctivé preskúmanie samotných príčin aktuálneho stavu a spoločné hľadanie cesty, ako ďalej.

 

PROGRAM

 

14:30 – 15:00 Príchod účastníčok a účastníkov

 

15:00 – 15:20 Otvorenie Bratislavského kultúrneho fóra

Matúš Vallo, primátor hl. mesta SR Bratislavy; Zuzana Ivašková, vedúca odd. kultúry HMBA

Príhovor primátora hl. mesta SR Bratislavy; Predstavenie Dekády pre kultúru – Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030.

 

15:20 – 15:40 Keynote prednáška: Nový idealizmus v kultúre

Zuzana Ivašková, vedúca odd. kultúry HMBA

Nadobudnutie širšieho porozumenia je jednou zo základných kompetencií, ktoré si potrebujeme znovu osvojiť aj v kultúre. Máme dostatok imaginácie a odvahy na radikálnu premenu kultúrnej politiky a systémové zmeny (nielen) na lokálnej úrovni? Aká by mala byť povaha tejto premeny a čo k jej uskutočneniu potrebujeme?

 

15:40 – 17:00 Kultúrnych 8×7: Vízie zmeny

Petra Fornay (Nu Dance Fest), Jen Kratochvil (Kunsthalle Bratislava), Boris Meluš (Nadácia Nová Cvernovka), Lucia Dubačová (Sensorium), Tomáš Štefek (Mestská knižnica v Bratislave), Zuzana Palicová (Múzeum mesta Bratislavy), Slávo Krekovič (Festival NEXT), Alžbeta Vrzgula (Uhol_92)

Budúcnosť priniesla zmeny aj v oblasti kultúry. Aká je povaha týchto zmien? Ako sme sa posunuli vpred, čomu čelíme a čo nás čaká v budúcnosti? Cítiť nádej? Oslovení bratislavskí kultúrni aktéri v individuálnych 7-minútových vstupoch priblížia ako premýšľajú nad budúcnosťou svojej inštitúcie, sektora, komunity či seba samých z pohľadu „niekedy po roku 2030“, zarámcovaného víziou koncepcie. Ich úlohou bolo simulovať, že sme už tam „kde chceme byť“ a porozprávať nám o tom.

 

17:00 – 17:15 Prestávka na občerstvenie

 

17:15 – 18:15 Diskusia: Kam a prečo smerujeme?

Diskusia aktérov predstavených vo formáte 8×7. Spolu s moderátorom sa pozrú na formulované vízie a pokúsia sa odvážne pomenovať kam a prečo smerujeme.

 

18:15 – 18:45 OPEN FORUM

Priestor na vstupy prítomných účastníkov a účastníčok k prvej časti kultúrneho fóra.

 

18:45 – 19:15 Prestávka na občerstvenie

 

19:15 – 20:15 Panelová diskusia: Hľadanie rovnováhy

Mária Beňačková Rišková (Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, MK SR), Matúš Bieščad (Inštitút kultúrnej politiky), Zuzana Ivašková (Odd. kultúry, HM BA), Svetlana Waradzinová (Odd. kultúry, BSK)

Prevažujúci pohľad na zriaďovanú a nezriaďovanú kultúru ako na vzájomne antagonistické svety zabraňuje nezaťaženému hľadaniu efektívnych riešení, ktoré by spoločné kultúrne prostredie vnútorne vyvažovali a rozvíjali. Výzvou pre budúcnosť je vytvorenie systémových podmienok pre utváranie širšej inštitucionálnej bázy kultúry, v ktorej by kultúrne subjekty vedľa seba nielen existovali, ale mohli sa posilňovať v špecifických oblastiach ich pôsobenia, dosiaľ im brániacich v plnohodnotnom fungovaní, angažovaní sa a zvládaniu rôznorodých kríz, ktorým čelia. Rovnocenný náhľad tkvie tak v poukázaní na existujúce rozdiely v podmienkach ako i v následnom hľadaní prienikov v podobe popísania zhody v záujmoch a súmerateľnosti perspektív prostredníctvom spolupráce.

 

20:15 – 20:45 OPEN FORUM 

Priestor na vstupy prítomných účastníkov a účastníčok k druhej časti kultúrneho fóra.

 

20:45 – 21:00 Ukončenie Bratislavského kultúrneho fóra

 

Po skončení BaKF #1 bude nasledovať neformálna afterparty v priestoroch Výčapu U Ernőho (Stará Tržnica).