Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať Vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky Vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.Čo ponúkame?

V priebehu 8 hodín:

– získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ, konkrétne Kreatívna Európa;

– sa dozviete aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu

– kultúra vs. médiá – ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?

– poradíme akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu

– budete informovaný o forme podpory od SBA.Kedy?

25. 09. 2018 – od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky) 

Prihlasovanie na seminár je možné do 23.09.18 (Nedela) do 17:00 hod.

Kde?

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, 951 15 Mojmírovce 919 Kto Vám príde poradiť?

Zástupca SBA – predstaví Slovak Business Agency formy podpory, ktorú SBA poskytuje malým a stredným podnikom v súvislosti so zapojením sa do komunitárnych programov EÚ

Zuzana Duchová – 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.Postup prihlásenia sa na seminár:

1. AK EŠTE NIE STE REGISTROVANÝ V NÁRODNOM PODNIKATEĽSKOM CENTRE – zaregistrujte sa tu : http://bit.ly/Registracia_PO

2. Podajte si Žiadosť vyplnením a odoslaním nasledovného online formulára: http://bit.ly/seminar_KP_NR_250918 

3. V deň konania seminára nezabudnite so sebou priniesť štatutárom podpísanú Žiadosť spolu aj s prílohami, v prípade, ak ste neodovzdali Registračný formulár s Modelovým vyhlásením, je nevyhnutné, aby ste so sebou priniesli podpísané aj tieto doklady.

Seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810

Podmienky:PODMIENKY: 

Účastník musí byť podnikateľ:

– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 

– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

– má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;

– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

Kompletné znenie výzvy TU: https://bit.ly/2MB31rE

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.sbagency.sk. a www.npc.sk .Účasť je bezplatná.Kontakt: Nitriansky kraj: npint_nr@npc.skSlovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, agency@sbagency.sk