PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky vaše otázky . Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.REGISTRUJTE SA: https://www.npc.sk/sk/events/chcete-ziskat-granty-z-komunitarnych-programov-eu-kreativna-europa-2/ČO SA DOZVIETE?

• Aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu

• Kultúra vs. médiá – ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?

• Akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu

• Akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získaťKTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Zuzana Duchová – 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.KEDY?

21.3.2019, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).KDE?

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská BystricaKONTAKT: Banskbystricý kraj: npint_bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí: https://www.npc.sk/sk/events/chcete-ziskat-granty-z-komunitarnych-programov-eu-kreativna-europa-2/

Ukončenie registrácie: 19.03.2019 do 17.00 hSkupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 

– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

– má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;

– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).