Hlavný organizátor: SLOVENSKI GLEDALISKI INSTITUT (SI) 

Partneri: INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA (PL), DIVADELNÝ ÚSTAV (SK)

Navštevovanie divadla je jedna z činností, ktoré strácajú na popularite najviac. Iba 28% Európanov bolo v divadle najmenej raz za posledných 12 mesiacov. Toto percento je zvlášť nízke u mladšej populácie. Na druhej strane grafický román ako žáner si získava na popularite, najmä medzi deťmi a mládežou. Kultúrne vzdelávanie sa začalo rozvíjať najmä ako dôležitý spoločenský subsystém – ako toto vzdelávanie nastaviť ako predmet, ako nástroj alebo metódu, zostáva najdôležitejšou výzvou v sektore kultúry v partnerských krajinách.

Cieľom tohto projektu je:

• Produkcia a vydanie spoločnej medzinárodnej originálnej série grafických románov so zameraním na európske divadelné klasiky, a tak diverzifikovať umelecké a kontextové prostriedky divadelného prejavu

• Zapojiť špičkových tvorcov grafických románov, ilustrátorov, dizajnérov a divadelných odborníkov a umožniť im medzinárodnú spoluprácu, pracovné príležitosti a uznanie na medzinárodnej úrovni

• Predstaviť európsku divadelnú klasiku a podobné predstavenia novému mladému publiku a zvýšiť záujem o divadlo a čítanie

• Prispieť ku kultúrnemu vzdelávaniu vypracovaním programu pedagogickej dramatiky pre školy s využitím grafického románu ako nástroja výučby.

Cielové skupiny: stredoškolskí žiaci, študenti, učitelia, pedagógovia, fanúšikovia grafického románu a divadla, umelci. Kľúčové aktivity: Vydanie a preloženie 9 grafických románov založených na troch klasických divadelných predstaveniach európskeho divadla; 3 vzdelávacie programy vytvorené v spolupráci s 9 strednými školami prostredníctvom medzinárodných,medzirezortných a medzisektorových cieľových skupín a kreatívnych stáží, 1 virtuálna výstava. Projekt budú realizovať partneri z troch krajín EÚ. Vedúcim partnerom je Slovinský divadelný inštitút (SLOGI), spolupracujúci partneri sú slovenský Divadelný ústav (TI) a poľský Inštitút Adama Mickiewicza (AMI). Všetci partneri sú uznávanými kultúrnymi verejnými inštitúciami.

Going to theatre is among those activities that are losing popularity the most, declining for 4% in last years, with only 28% of Europeans have been in the theatre at least once in the last 12 months. This percentage is especially low among younger population. On the other hand, graphic novel as a genre is (re-)gaining popularity, especially among children, youth and young adults segments. Also, Cultural education has only started to grow as important societal subsystem – how to set it up as a course, as a tool, or as a method, remains the most significant challenge in cultural sector in partners’ countries.

This project aims:

• To produce and publish joint international original graphic novel series focusing on European drama classics, and thus diversify the artistic and contextual means of theatre expression.

• To engage top graphic novel writers, illustrators, designers and theatre experts, and enable them international collaboration, job opportunities, and recognition on international level.

• To engage new young audiences to European drama classics and similar theatre performances and raise their interest in theatre and reading.

• To contribute to culture education by developing a pedagogical dramatics program for schools by using produced graphic novel as a teaching tool.

Target groups: high school pupils, students, teachers, pedagogs, graphic novel and theatre fans, artists.Key activities: 9 produced and translated graphic novels, based on 3 common European theatre drama classics; 3 educational programs, developed with 9 high schools via international cross-genre and cross-sector focus groups and creative residencies, 1 Virtual Exhibition. The project will be implemented by partners from three (3) EU Countries. The leading partner is the Slovenian Theatre Institute (SLOGI). The two cooperating partners are the Theathre Institute (TI) from Slovakia and Adam Mickiewicz Intitute from Poland (AMI). All partners are respected cultural public institutes.