Komisia začala dialóg s členskými štátmi o spoločnom vytvorení spoločného cloudu pre kultúrne dedičstvo s cieľom pomôcť chrániť európske kultúrne poklady prostredníctvom digitálnej infraštruktúry. Cieľom cloudu je podporiť spoluprácu a spoločnú tvorbu medzi kultúrnymi, kreatívnymi a technologickými sektormi.
 
Collaborative Cloud s predpokladaným rozpočtom 110 miliónov EUR do roku 2025 z programu Horizont Európa bude jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní bezprecedentnú transdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi, ako sú vedci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a konzervátori. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie a vzdialené inštitúcie.
 
Komisárka pre inovácie, výskum, kultúrne vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel spolu s ministrami kultúry a vedy, ako aj vysokými predstaviteľmi členských štátov a Európskeho parlamentu položili základy európskeho kolaboratívneho cloudu pre kultúrne dedičstvo.
 
Doteraz bolo zdigitalizovaných len 30 % až 50 % kultúrnych zbierok v Európe. Štatistiky sú ešte nižšie v prípade trojrozmerných zobrazení veľkých štruktúr kultúrneho dedičstva a krajiny, ktoré sú základom pre hĺbkový vedecký výskum. Okrem toho väčšina používaných noriem nie je jednotná, vysledovateľná ani bezpečná, čo ohrozuje hmotné a nehmotné kultúrne poklady Európy.
 
Komisár Gabriel povedal: „Bohaté európske kultúrne dedičstvo získa vďaka európskemu kolaboratívnemu cloudu pre kultúrne dedičstvo nový digitálny rozmer. Toto európske úsilie uľahčí spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi, kurátormi a odborníkmi z múzeí s cieľom chrániť naše kultúrne dedičstvo, umožniť jednoduchý prístup ku kultúrnemu obsahu a umožniť budúcim generáciám, aby sa z neho tešili aj v nasledujúcich rokoch. Zároveň ponúkne menším múzeám a kultúrnym inštitúciám nové príležitosti na napredovanie v digitalizácii a spoluprácu na spoločných projektoch v bezpečnom a vysoko profesionálnom pracovnom priestore.“
 
Práca sa práve začala, pričom osem nezávislých odborníkov vykonalo predbežné posúdenie vplyvu Collaborative Cloud.  Vývoj cloudu bude prebiehať v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). V rámci tohto programu sa po prvýkrát vytvoril klaster zaoberajúci sa výlučne „tvorivosťou, kultúrnym dedičstvom a začlenením“ s celkovým rozpočtom 2,28 miliardy EUR na roky 2021 – 2027. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na príprave pracovného programu Horizontu Európa na implementáciu štruktúry, služieb a nástrojov pre cloudovú infraštruktúru. Vyčlenený rozpočet je 110 miliónov EUR, pričom výzvy na predkladanie návrhov sa majú vyhlásiť v rokoch 2023 a 2024.
 
Súvislosti
 
Opatrenia v rámci klastra programu Horizont Európa „Tvorivosť, kultúrne dedičstvo a inklúzia“ podporujú ekologizáciu a digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva.  EÚ prostredníctvom rôznych programov podporuje inovácie a tvorivosť v odvetví umenia a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.  V programe Kreatívna Európa sa po prvýkrát počíta so sektorovou podporou kultúrneho dedičstva.
 
Iniciatíva Nový európsky Bauhaus je vlajkovou loďou úsilia EÚ v oblasti sociálneho začlenenia, udržateľnosti a estetiky. Na základe naliehavých požiadaviek kultúrneho sektora pomôže cloudová infraštruktúra lepšie chrániť európske unikátne artefakty, kultúrnu krajinu, historické pamiatky a budovy v digitálnom veku.
 
V rámci predchádzajúceho programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa investovalo viac ako 60 miliónov EUR do výskumných a inovačných akcií zameraných na vývoj nástrojov a metodík na ochranu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva; ochranu ohrozeného dedičstva pred nezákonným obchodovaním a podporu prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a podporu kultúrneho turizmu.
 
Viac informácií