DEADLINE: 7 september 2022 – 17:00
 

Podpora vývoja a testovania inovatívnych nástrojov, modelov a riešení aplikovateľných v audiovizuálnom a ďalších kultúrnych a kreatívnych odvetviach, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť, proces ekologizácie, spoluprácu, šírenie, viditeľnosť, dostupnosť, rozmanitosť a divácky dosah naprieč odvetviami. Tieto inovatívne technologické riešenia by mali byť dlhodobé a ľahko replikovateľné a mali by mať potenciál uvedenia na trh.

Cieľom je podporiť uvažovanie o životnom cykle, udržateľnejšom a inkluzívnejšom životnom prostredí a štýle. Creative Innovation Lab má združovať aktérov z rôznych kultúrnych a kreatívnych odvetví, aby navrhli a otestovali inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiky) pre cirkulárnu ekonomiku. Tieto riešenia by mali kombinovať udržateľnosť s inklúziou a estetikou, byť replikovateľné v rôznych odvetviach a mať potenciál meniť správanie spoločnosti.

Oprávnený žiadateľ
O podporu môže požiadať konzorcium najmenej 3 partnerov z 2 rôznych krajín, ktoré sa zúčastňujú programu Kreatívna Európa.
Konzorcium musí zastupovať niekoľko kultúrnych a kreatívnych odvetví, vrátane audiovizuálneho.
Trvanie projektu 24 mesiacov.
Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na úspešnú implementáciu projektov a prispieť aj svojím podielom. 
 
Prípustné projekty
Výzva Creative Innovation Lab podporí projekty zamerané na plnenie vyššie spomínaných priorít (konkurencieschopnosť, proces ekologizácie, spolupráca, šírenie, viditeľnosť, dostupnosť, rozmanitosť a divácky dosah naprieč odvetviami).

Dvoma špecifickými témami pre tento rok sú:

– ekologizácia (greening),
– inovatívne vzdelávacie nástroje na riešenie relevantných spoločenských tém.

V žiadosti by sa malo uviesť, aká stratégia bude použitá na zabezpečenie udržateľnejšieho priemyslu šetrného k životnému prostrediu, rodovej vyváženosti, inkluzívnosti, rozmanitosti a reprezentatívnosti.

Financovanie

maximálne 60% z celkových uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Informácie o výzve
 
Registrácia spoločnosti