Boli zverejnené nové medzisektorové výzvy v rámci programu Kreatívna Európa s uzávierkou v roku 2024.

Medzisektorová oblasť podporuje sektor spravodajských médií, mediálnu gramotnosť a inovácie. Cieľom medzisektorového financovania je posilniť spoluprácu medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi s cieľom pomôcť im riešiť spoločné výzvy, ktorým čelia, a nájsť inovatívne riešenia.

Prioritami medzisektorových výziev sú:
podporovať medzisektorovú nadnárodnú politickú spoluprácu, propagovať viditeľnosť programu a podporovať prenosnosť výsledkov
podporovať inovatívne prístupy k tvorbe obsahu, prístupu k nemu, jeho distribúcii a propagácii v rámci CCS a s inými sektormi
Podporovať prispôsobenie sa štrukturálnym a technologickým zmenám, ktorým čelia spravodajské médiá, s cieľom podporiť zriadenie a činnosť kancelárií programu Kreatívna Európa

TERMÍNY NA PREDKLADANIE VÝZIEV:

NEWS: Journalism Partnerships – Collaborations/ Pluralism | 14. februára 2024
NEWS Media Literacy – Výzva na zvyšovanie gramotnosti spravodajských médií | 7. marec 2024
Innovation Lab | 25. apríla 2024

 

 

Výzvy Cross