Medzinárodná konferencia

7. máj 2019, Primaciálny palác, Bratislava

Transparentnosť, demokratizácia financií, jednoduchší prístup k finančným prostriedkom, ako aj zodpovednosť a kontrola financovaných aktivít. Toto všetko a mnohé viac ponúka, relatívne nový a mladý finančný nástroj – CROWDFUNDING. Vzhľadom na trendy a záväzky, ktoré sa v priebehu rokov objavili v rámci kohéznej politiky EÚ nie je prekvapujúce, že sa o crowdfundingu začalo hovoriť čoraz viac a to najmä v súvislosti s vytváraním nových schém financovania a ich prepájaní s tradičnými zdrojmi akými sú napr. štrukturálne a investičné fondy (tzv. matching funding).

Dôležitou témou v diskusiách o crowdfundingu je aj zapájanie regionálnych a miestnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Práve tie môžu byť nápomocné pri odstraňovaní najväčších prekážok, ktorým tento druh financovania v súčasnosti čelí na európskej úrovni. Tým je napríklad právny rámec, regulácie crowdfundingu v jednotlivých členských krajinách, nedostatok dôvery k internetovým transakciám, nedostatok finančnej gramotnosti a znalosti o fungujúcich finančných  mechanizmoch a celkovo krátkodobé zameranie projektov podporených cez crowdfundingové kampane. Aké sú teda benefity vyplývajúce z crowdfundingu? Ako funguje v praxi? Je možné cez crowdfunding financovať aj projekty z oblasti kultúry? A vôbec – je slovenská, nielen umelecká scéna pripravená na takýto spôsob financovania projektov?

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta slovenskej republiky Bratislava Matúš Vallo.

Organizátori: Creative Europe Desk Slovakia, Creative Industry Forum

Partneri: Hlavné mesto Bratislava,  Technická univerzita Košice (projekt Crowdstrem), PEDAL Consultig (projekt Altfinator)

VIDEOZÁZNAM

facebook

Program:

 
8.30 – 9.00 registrácia
 
9.00 – 9.15 privítanie
 
9.15 – 10.15 Marco Buemi, úvodná prednáška
 
10.15 – 10.30 prestávka
 
10.30 – 11.45 Crowdfunding ako nástroj participatívneho rozpočtovania v slovenských podmienkach, panelová diskusia: Lívia Gažová, Martin Peter, Ivan Bošňák, Ján Mazúr, Jana Knežová moderuje Slavomíra Salajová
 
11.45 – 12.30 prezentácia crowdfundingových platforiem a crowdfundingových kampaní podporených projektom Crowd Fund Port 
 
12.30 – 13.30 obedová prestávka
 
13.30 – 14.00 prezentácia podporených projektov CrowdStream  
 
14.00 – 16.00 Finančné nástroje pre kreatívne projekty mesta, prezentácia projektov Kreatívnej Európy, A4, KU.BA platforma a Nová Cvernovka, panelová diskusia: Slávo Krekovič, Viliam Csino, Richard Fekete, Ivan Lesay, Michal Blaško moderuje Slavomíra Salajová
 
16.00 – záver a diskusia 
 

Hostia a spíkri:

\"\"

Marco Buemi
Už 15 rokov sa venuje udržateľnému rozvoju a sociálnej inklúzii. V roku 2003 pracoval pre Švédske Ministerstvo integrácie a sociálnej inklúzie a v rokoch 2005 – 2016 pracoval pre Taliansku vládu, Ministerstvo rovných príležitostí, ako koordinátor EÚ programov a projektový manažér pre projekty sociálnych inovácií. Vedúci expert pre program URBACT, Európsky program pre podporu udržateľného mestského rozvoja. Od roku 2017 pôsobí ako konzultant pre samosprávu v Bologni, koordinátor projektu Crowd-Fund-Port v rámci programu Interreg Central. Koordinátor publikácie \“Propagácia a komunikácia alternatívneho financovania v Strednej Európe\“. Od roku 2018 pôsobí ako projektový manažér pre mesto Turín. Zameriava sa na rekvalifikáciu, sociálnu inklúziu, je tiež prednášajúcim na viacerých univerzitách, publikuje na blogu pre časopis L’Espresso s názvom “Sustainable Objective”.

\"\"

Matúš Vallo 
Architekt, bratislavský mestský aktivista, hudobník a od roku 2018 primátor Bratislavy. Patril k hlavným textárom slovenskej populárnej skupiny Para. 
 
\"\"
Zora Jaurová 
Producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ, bola viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (Európske hlavné mesto kultúry 2013). Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou Rady Fondu pre umenie, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).
 
\"\"
Lívia Gažová
Urbanistka a aktivistka. Pracuje v občianskom združení Punkt a Centrum architektúry, Je doktorandkou urbánnej sociológie na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujímajú ju prepojenia medzi architektúrou a komunikáciou. Moderuje reláciu Živé Mesto na Rádiu FM, o mestách píše do médií. Je držiteľkou ocenenia Mladá líderka Rady mládeže Slovenska. Žije v Piešťanoch, kde koordinovala viaceré dobrovoľnícke projekty spojené s verejným priestorom. V súčasnosti vedie spolu s o.z. Čierne diery projekt Lesná sauna v Spišskom Hrhove, ktorý bol financovaný cez verejnú zbierku a podieľala sa na ňom aj obec.

\"\"

Ivan Bošňák od novembra 2017 pracuje ako finančný riaditeľ Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením župana Juraja Drobu. V minulosti pracoval na konzultantských a finančných pozíciách v spoločnostiach Coopers&Lybrand, PwC, Citibank Slovakia, T-Mobile Slovensko a tiež ako poradca ministra hospodárstva. Neskôr prešiel na dráhu v oblasti reštrukturalizácií problémových spoločností. Aktívne sa venuje v sektore občianskych združení v oblasti školstva a športu. Je aktívnym obecným poslancom v MČ Záhorská Bystrica. 

\"\"

Ján Mazúr pôsobí ako poradca riaditeľa magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a ako odborný asistent na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti finančného práva, kde aj absolvoval doktorandské štúdium. V minulosti pracoval ako právnik v investičnej platforme Crowdberry a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR. Prednedávnom ukončil štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. 

\"\"

Slávo Krekovič 
Muzikológ, kultúrny manažér a hudobník. Umelecký riaditeľ a spoluzakladateľ kultúrneho centra A4 – priestor súčasnej kultúry a festivalu súčasnej hudby NEXT, šéfredaktor časopisu o kultúre spoločnosti v postdigitálnej dobe 34.sk. Aktivista v oblasti rozvoja kultúrnych politík, spoluiniciátor platformy nezriaďovaných kultúrnych organizátorov KU.BA – Kultúrna Bratislava. Spolueditor crowdfundovanej knihy o zaniknutých nezávislých kultúrnych priestoroch v hlavnom meste “BA!! – miesta živej kultúry (1989-2016)” a jej webovej verzie miestakultury.sk.
 
\"\"
Slavomíra Salajová 
Venuje sa crowdfundingu ako forme financovania kreatívneho priemyslu od roku 2014. Je projektovou manažérkou projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe (06/2016-06/2019), ktorého cieľom je podpora a popularizácia crowdfundingu ako alternatívnej formy financovania aj ako nástroja participatívneho rozpočtovania.
\"\"
Jana Knežová
V súčasnosti je vedúcou Odboru kultúry a cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Predtým pôsobila 12 rokov na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy ako odborná asistentka a svoju vedeckú i pedagogickú činnosť orientovala na oblasť lokálneho a regionálneho rozvoja, financovania verejných služieb  a medzisektorovej spolupráce. Má skúsenosti so strategickým plánovaním, projektovým a procesným riadením vo verejnej správe, zaujíma sa o udržateľné a kreatívne riešenia.  Spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami, aktívne pôsobí v Karpatskej nadácii.
 
\"\"
Ivan Lesay
predseda predstavenstva Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 
Vyštudoval politické vedy na Trnavskej univerzite a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, následne získal doktorát z ekonómie na Slovenskej akadémii vied. Pôsobil ako poradca ministra financií a podpredsedu vlády SR v rokoch 2012-2015 a ako štátny tajomník na Ministerstve financií SR v rokoch 2015-2017. Počas tejto doby sa zameriaval na ekonomické politiky EÚ a eurozóny a zastával funkcie člena predstavenstva v Európskom nástroji finančnej stability a v Európskom stabilizačnom mechanizme. Bol zodpovedný za prípravu MF SR na Predsedníctvo SR v Rade EÚ a za vyjednávanie rozpočtu EÚ pre rok 2017 za Radu EÚ voči Európskemu parlamentu. V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii člena Správnej rady Európskej investičnej banky.
 
\"\"
Viliam Csino
Režisér, filmár, jeden zo zakladajúcich členov Novej Cvernovky. Nová Cvernovka a Nadácia Cvernovka má za cieľ prostredníctvom kultúrnych aktivít tvoriť lepšie mesto a spoločnosť. Bola založená v roku 2015 za účelom zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu Cvernovej továrne v Bratislave. Cieľom je udržať a rozšíriť existujúci ekosystém umelcov, kreatívcov, inovátorov a vývojárov, ktorý vznikol v priestoroch bývalej Cvernovky, na novom mieste pod jednou \“strechou\“ a vybudovať tak v Bratislave udržateľné Kreatívne, kultúrne a spoločenské centrum nadmestského významu.
 
\"\"
Michal Blaško 
Úrad vlády SR, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Národný koordinátor Stratégie EÚ pre dunajský región – koordinovanie a riadenie implementácie programov nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020, Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 a koordinácia činností ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej samosprávy a partnerov v intenciách koordinačnej úlohy Stratégie EÚ pre dunajský región v rámci SR.
 
\"\"
Richard Fekete
Špecialista Senior pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky
program sociálneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne
www.krokzakrokom.sk 
\"\"
Martin Peter
pracuje na Ministerstve financií SR od roku 2014. Predtým od roku 2004 pôsobil na vedúcich pozíciách so zameraním na Compliance v slovenských bankách. Na MF SR zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva, do pôsobnosti ktorého patrí okrem bankovníctva aj platobný styk a otázky inovácií na finančnom trhu. Od februára 2018 predsedá Centru pre finančné inovácie, ktoré ako pracovnú skupinu zriadilo MF SR na podporu nových technológií a ich prenikania na slovenský finančný trh. MF SR zastupuje aj v komisiách OECD pre Finančné trhy a pre Corporate Governance a v delegácií SR v výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu.
 
\"\"
Organizácia a dramaturgia:
Slavomíra Salajová, Natália Derner Urblíková, Zuzana Duchová
 
\"\"
\"\"
\"\"
 
\"\"