Culture Moves Europe je nový stály program mobility financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa, ktorý realizuje Goetheho inštitút.

Bude ponúkať granty umelcom, kultúrnym pracovníkom a hostiteľským organizáciám vo všetkých krajinách programu Kreatívna Európa, ktorí pracujú v odvetviach architektúry, kultúrneho dedičstva, dizajnu a módneho návrhárstva, literárneho prekladu, hudby, divadelného umenia a výtvarného umenia.

Program bude podporovať udržateľnú a inkluzívnu mobilitu a osobitnú pozornosť bude venovať začínajúcim umelcom a kultúrnym pracovníkom.

Program pozostáva z dvoch línií činnosti:

Individuálna mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov.
Rezidencie pre hostiteľské organizácie.

Aktuálna výzva je zameraná na individuálnych umelcov a kultúrnych pracovníkov. Trvá do konca mája 2023, ale má mesačné uzávierky pre priebežné hodnotenia. Samotná mobilita sa môže uskutočniť kedykoľvek počas jedného roka od podpísania dohody o grante a mala by trvať 7 až 60 dní.

Grant na mobilitu zahŕňa:

cestovné náklady z miesta bydliska do miesta určenia.
Cieľom programu Culture Moves Europe je povzbudiť žiadateľov, aby si zvolili udržateľné spôsoby cestovania a rozhodli sa pre pomalé cestovanie.
Pre osoby, ktoré majú bydlisko alebo chcú realizovať projekt ďalej ako 5001 km od miesta bydliska, je cestovný grant prispôsobený tak, aby prispieval na náklady na túto dlhú cestu.
Denný príspevok (nazývaný aj „diéty“), ktorý má prispieť na ubytovanie a stravu.
K dispozícii sú rôzne príplatky na podporu: zdravotne postihnutých umelcov a kultúrnych pracovníkov; ekologických ciest; účasti najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území; vízových poplatkov; umelcov a kultúrnych pracovníkov s malými deťmi mladšími ako 10 rokov.
Žiadatelia musia mať legálny pobyt v krajine zapojenej do programu Kreatívna Európa (oprávnené krajiny vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov Európskej únie): Albánsko, Arménsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Ukrajina.

Žiadatelia s legálnym pobytom na Ukrajine budú môcť výnimočne požiadať o grant na virtuálnu mobilitu.

Mesačné hodnotenie od októbra 2022 do mája 2023.

Uzávierka: 31. mája 2023
Viac informácií a prihláška