Culture Moves Europe – výzva otvorená
kul-
túra

Culture Moves Europe – výzva otvorená

Deadline: 31. 05. 2024

Priebežná výzva na individuálnu mobilitu v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finančnú podporu na pokrytie cestovných nákladov (doprava, ubytovanie atď.) umelcov alebo kultúrnych pracovníkov s bydliskom v jednej z krajín programu Kreatívna Európa, ktorí cestujú do inej krajiny programu Kreatívna Európa s cieľom realizovať projekt s medzinárodným partnerom (organizáciou alebo jednotlivcom). Medzinárodný partner (organizácia alebo jednotlivec) je spolupracujúca organizácia, ktorá súhlasí s prijatím jednotlivca alebo viacerých umelcov, sprevádza ich pracovným prostredím a realizuje s nimi projekt.

Cieľom výzvy je umožniť umelcom a kultúrnym pracovníkom internacionalizovať svoje aktivity:

Objavovať – spoznávať bohaté kultúrne dedičstvo Európy a inšpirovať tak svoju tvorivosť.
Tvoriť – spolupracovať s inými umelcami a kultúrnymi pracovníkmi v zahraničí.
Vzdelávať sa – zúčastňovať sa na neformálnom vzdelávaní.
Vytvárať siete – rozvíjať a prehlbovať profesionálne vzťahy v zahraničí.

INFO TU

Výzva je určená:

Individuálnym umelcom a kultúrnym pracovníkom alebo skupinám (2-5 členov),
plnoletým žiadateľom,
všetkým žiadateľom bez ohľadu na vzdelanie a skúsenosti,
žiadateľom zo všetkých kultúrnych a kreatívnych odvetví, na ktoré sa vzťahuje podprogram Kreatívna Európa – Kultúra (architektúra, kultúrne dedičstvo, dizajn a móda, literárny preklad, hudba, scénické umenie a výtvarné umenie),
žiadatelia s bydliskom v jednej z krajín programu Kreatívna Európa,
žiadatelia z Ukrajiny, ktorí sa ako jediní môžu uchádzať aj o virtuálnu mobilitu.
Osobitná pozornosť bude venovaná začínajúcim umelcom a odborníkom v oblasti kultúry.

INDIVIDUÁLNA MOBILITA
– Žiadateľom môže byť jednotlivec (dĺžka pobytu 7-60 dní) alebo skupina 2-5 členov (dĺžka pobytu 7-21 dní).
– Výzva sa uzatvára 31. mája 2024.
– Výzva je priebežná, takže úspešní žiadatelia sú vyberaní raz mesačne.
– Grant zahŕňa príspevok na dopravu vo výške 350-700 EUR, príspevok vo výške 75 EUR na deň
(ubytovanie, strava, prenájom vybavenia, miestna doprava atď.) a môže byť navýšený o príspevky na ekologickú dopravu, starostlivosť o deti do 10 rokov a pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

REZIDENČNÉ POBYTY
– Podpora na pobyty
(1-3 mesiace, 3-6 mesiacov, 6-10 mesiacov) požaduje hostiteľská organizácia.

Kontakt:
Goetheho inštitút – hlavný vyhlasovateľ programu
culturemoveseurope@goethe.de