Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. V tomto stručnom sprievodcovi informačnými sieťami a poradenskými službami nájdete ich prehľad s uvedením kontaktného bodu na Slovensku. Každá služba ponúka pomoc v určitej oblasti, či už ide o všeobecné informácie o EÚ alebo špecifickejšie témy ako je hľadanie si zamestnania, obchodného partnera alebo zdrojov pre financovanie projektu v Európe.

TU

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76863941-a83d-11e9-9d01-01aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-sk/format-PDF