Výzva na predkladanie projektov v kategórii „Projekty európskej spolupráce“ (identifikačné číslo výzvy CREA-CULT-2023-COOP) bola zverejnená 17. novembra 2022 a uzavretá 9. marca 2023.

K dátumu uzávierky bolo predložených 831 projektov. Celkový rozpočet výzvy je 60 076 809 EUR.

Počet podaných žiadostí je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší (831 oproti 682 v roku 2022). V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje nárast o 22 %. Pri pohľade na témy je najvyšší nárast v kategóriách malého rozsahu. V roku 2023 sa počet projektov malého rozsahu zvýšil o 33 % v porovnaní s rokom 2022 (491 oproti 365 v roku 2022) a takmer o 100 % v porovnaní s rokom 2021. Žiadatelia dobre interpretovali výzvu, v ktorej sa venuje osobitná pozornosť projektom malého rozsahu, ktoré sú obzvlášť vhodné na podporu prístupu občianskych organizácií a ich podporu pri vytváraní nových partnerstiev a rozvoji nových činností a inovatívnych nápadov. Projekty malého rozsahu predstavujú 59 % žiadostí predložených v rámci výzvy.

Celková miera úspešnosti je 17 % (v porovnaní s 25 % v roku 2022), pričom nízka miera úspešnosti je spôsobená vysokým počtom prijatých žiadostí a nižším rozpočtom, ktorý bol k dispozícii v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Treba spomenúť, že najväčší podiel rozpočtu bol pridelený na financovanie projektov stredného rozsahu s veľmi vysokou kvalitou.

 

COOP2023 statistics after GAP completion