Skúsené vydavateľstvo BRAK, ktoré v posledných rokoch vyvolalo veľký záujem vďaka svojim autorom a vydaným knihám, má za cieľ vydať 6 prekladov grafických románov súčasných autorov. V rokoch 2020 a 2021 plánujú realizovať a vydať preklady zo španielčiny: Jesús Carrasco – Intemperie; z nemčiny: Reinhard Kleist – Der Boxer; z francúzštiny: Marjane Satrapi – Persepolis; z taliančiny: Luca de Santis – In Italia Sono Tutti Maschi; z holandčiny: Judith Vanistendael – Toen David zijn stem verloor a z angličtiny Gigantic Beard That Wil Evil od Stephena Collinsa do slovenského jazyka.

Vydávanie grafických románov nemá na Slovensku silnú tradíciu. Väčšina vplyvov tohto žánru pochádza z českých prekladov, ktoré boli dostupné slovenským čitateľom. Preto svoj projekt nazvali takým odvážnym spôsobom. BRAK sa bude počas celého trvania projektu snažiť legitimizovať tento žáner, pretože bol dlho vnímaný ako niečo podradné, nebol považovaný za hodnotnú literatúru. V minulosti mali ľudia v Československu obmedzené možnosti, ako sa dostať k grafickým románom. Teraz, 25 rokov po osamostatnení sa od Českej republiky, je konečne čas vyplniť túto medzeru, splatiť dlh žánru grafického románu. Z tohto dôvodu BRAK začal vydávať svetovo preslávený grafický román Maus, ktorý pomohol zlepšiť pozíciu grafického románu na Slovensku. BRAK vydáva autentické originálne grafické romány, ktoré sú u čitateľov populárne, ale na to, aby mohli pritiahnuť ešte širšie publikum, potrebujú európsku podporu a pomoc. 

BRAK, who is a skilled publisher and his authors and books published in the recent years have received much interest for the audience, aims to publish 6 translations of graphic novels by contemporary authors. Planned realization of the translations into Slovak language and publishing is in the years 2020 – 2021 as follows: from Spanish language: Jesús Carrasco – Intemperie; from German language: Reinhard Kleist – Der Boxer; from French language: Marjane Satrapi – Persepolis; from Italian language: Luca de Santis – In Italia Sono Tutti Maschi; from Dutch language: Judith Vanistendael – Toen David zijn stem verloor, from English The Gigantic Beard That Was Evil from Stephen Collins. Publishing of graphic novels doesn’t have a strong tradition in Slovakia. Most influences from this genre came from Czech translations that were available for the Slovak reader. Therefore we entitled our project in such a bold way, BRAK and its activities all throughout the duration of the project will be trying to legitimize this genre, because for a long time it was perceived as something lower, not considered a valuable literature. In past, in Czechoslovakia people had only limited possibilities of how to get to graphic novels. Now, 25 years after our separation from Czech republic it is finally time to fill in this gap, pay the debt to the genre of graphic novel that we strongly feel. That was the reason why we started with publishing the world famous graphic novel Maus that managed to improve the position of the graphic novel in Slovakia. BRAK started to publish authentic, original graphic novels that are popular with the readers, but to attract the even wider audience in a confident way, we now need European support and help.