Výzva na predkladanie projektov na rok 2024 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva je otvorená

Prihláste sa do 15. marca so svojím príbehom a návrhom projektu a vyhrajte grant vo výške 10 000 EUR.

Ste aktívne zapojení do komunitného projektu zameraného na európske kultúrne dedičstvo? Máte zaujímavý príbeh, o ktorý sa chcete podeliť so širšou európskou komunitou?

Výzva na predkladanie príbehov Dní európskeho dedičstva je iniciatíva, ktorej cieľom je upozorniť na príbehy, ktoré sa skrývajú za podujatiami Dní európskeho dedičstva. Poskytuje platformu pre zanietených jednotlivcov, organizácie a združenia, aby sa podelili o svoje príbehy.
Táto iniciatíva, ktorá sa začala počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, nadväzuje na úspechy Európskeho akčného rámca pre kultúrne dedičstvo a zabezpečuje trvalý vplyv podujatí v oblasti kultúrneho dedičstva.

Kritériá oprávnenosti
Táto výzva je osobitne prispôsobená pre komunity, ktoré sa zúčastňujú na Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva
Víťazi Ceny európskeho kultúrneho dedičstva/Europa Nostra
pamiatky so značkou Európske dedičstvo
Kultúrne trasy Rady Európy za predpokladu, že boli zapojené do komunitných projektov zameraných na aktivity.

Žiadatelia musia byť hostiteľmi alebo organizátormi aspoň jedného podujatia Dní európskeho dedičstva v období od 15. augusta 2020 do 29. októbra 2023.
Od žiadateľov sa očakáva, že v roku 2024 naplánujú podujatie Dní európskeho dedičstva.

Ako podať žiadosť:

https://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Call-for-European-Heritage-Days-Stories-2024-is-now-open