KoordinátorDiözese St. Pölten – Diözesanarchiv (Rakúsko) 

Spoluorganizátori: Arhiv Republike Slovenije (Slovinsko), Balkanološki Institut SANU (Srbsko), Budapest Főváros Levéltára (Maďarsko), Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Nemecko), Hrvatski Drzavni Archiv (Chorvátsko), International Centre for Archival Research (Rakúsko), Magyar Országos Levéltár (Maďarsko), Ministerio de Cultura, Subdir. Gen. de los Archivos Estatales (Španielsko), Ministerstvo vnútra SR – Slovenský narodný archív (Slovensko), Národní archív (Česká republika), Scuola Normale Superiore di Pisa (Taliansko), Università degli Studi di Napoli Federico II (Taliansko), Universität zu Köln (Nemecko)

Popis projektu: Cieľom projektu je založenie európskej siete písomného kultúrneho dedičtva a jej postupná expanzia so zámerom posilniť uvedomenie si európskej spoločnej minulosti a historickej pamäte európskych krajín a kultúr prostredníctvom rozvoja inovatívnych stratégií.

Väčsina európskych archívnych inštitúcií je ochrancom tejto historickej pamäte. Všetkyinformácie uchovávavé v týchto archívoch vytvárajú základ identity nášho kontinentu, jeho krajín, ľudí a kultúr.

Použitie týchto unikátnych záznamov je vśak veľmi obmedzené. Cieľom projektu je ponúknuť občanom Európy komplexný a ľahký prístup k ich historickej pamäti prostredníctvom internetu.

V súlade s programom Kultúra je projekt zameraný na nasledovné ciele:

1.rozšíriť existujúcu sieť Európskych kultúrnych inštitúcií (ICARUS) a pokročiť v ďalšej digitalizácii a indexovaní záznamov v archívoch na národnej úrovni. Zároveň tento krok bude propagovať medzikultúrny dialóg a spoluprácu medzi inštitúciami, čoho dôsledkom bude podstatný nárast množstva digitálneho obsahu na európskych archívnych portáloch (APEnet, Europeana).

2. demonštrovať najlepšiu prax v implementácii výsledkov projektu prostredníctvom prípravy spoločných pomôcok a použitia digitálnych historických knižníc na univerzitách, školách a pre vzdelávanie a tréningové programy

3. realizovať pravidelnú výmenu znalostí a skúseností medzi osobami a inštitúciami, ktoré budú zapojené do stretnutí, workshopov, pracovných výmen, tréningových programov, konferencií a prostredníctvom nových partnerov, ktorí pristúpia do siete

4. publikovať výsledky projektu v rámci siete a pre širokú verejnosť – prostredníctvom web stránky, on -line platformy pre komunikáciu, e- newsletterov, rozhlasového a televízneho vysielania, reklamy v novinách a časopisoch.

Výška grantu: 2 249 000 €

Webová stránka: icar-us.eu