Táto akcia podporí projekty, ktorých cieľom je zvýšiť viditeľnosť a cirkuláciu európskych rozvíjajúcich sa umelcov a diel mimo ich vlastných hraníc, v Európe a ďalej. Snaží sa tiež zlepšiť prístup ku kultúrnym podujatiam a účasť na nich.
Cieľom je prispieť k implementácii politických priorít EÚ v kultúre. V tejto súvislosti môže cirkulácia umelcov a diel prispieť k aktivácii nových a / alebo udržateľnejších kultúrnych verejných priestorov.
Na účely tejto akcie sa v projektoch vytvoria platformy, zložené z koordinujúcej organizácie a členských organizácií so spoločnou umeleckou redakčnou a brandingovou stratégiou.
 
Témy a priority 
Podpora začínajúcich umelcov a odborníkov v oblasti kultúry a ich vzdelávanie, podpora internacionalizácie kariéry, nové modely tvorby, prezentácie a výstav, exportná stratégia a distribúcia a mobilita a výmena
Podpora spravodlivého, inkluzívneho a rozmanitého prostredia pre začínajúcich umelcov, najmä účinnými spôsobmi riešenia rozdielov medzi pohlaviami a boj proti diskriminácii.
Podpora rovnosti príležitostí a lepšie pracovné podmienky a spravodlivé odmeňovanie bude strategickým prvkom navrhovaných projektov
Prispievanie k zvyšovaniu environmentálnej udržateľnosti a informovanosti sektorov, navrhovať a rozvíjať postupy, ktoré prispievajú k implementácii Európskej zelenej dohody
Všetky projekty by mali obsahovať analýzu potrieb a stratégiu, ako vyššie uvedené témy a priority sa budú riešiť.
 
Akcia je zameraná na podporu asi 15 platforiem pokrývajúcich rôzne kultúrne a kreatívne odvetvia. Pretože podpora má mať štrukturálny účinok, cieľom je dosiahnuť vyvážené pokrytie v celej Európe rôznych sektoroch. 
Cieľom akcie je tiež mať kritický vplyv na začínajúcich umelcov a ich kariéru, a preto projekty budú musieť:
vytvoriť platformu zloženú z koordinačnej organizácie a členov organizácie (tretie strany);
mať spoločnú koordinovanú umeleckú redakčnú stratégiu na identifikáciu a predviesť európskych začínajúcich umelcov a ich diela 
poskytnúť finančnú podporu (opätovné pridelenie) na pomoc členským organizáciám, podporovať rozmanitosť, európsky rozmer a ich viditeľnosť
zvýšiť počet podporovaných začínajúcich umelcov;
podporovať najmenej 50 začínajúcich umelcov ročne;
vypracovať stratégiu na zvýšenie počtu členov.
 
Koordinátor musí mať min. 2 roky praxe, dátum založenia organizácie min. pred 2 rokmi k termínu podávania žiadostí
Každá platforma musí byť zložená z koordinujúcej organizácie a najmenej z 11 členov
členské organizácie budú mať štatút členov „tretie strany“
koordinačná organizácia a členské organizácie musia byť právnické osoby,
založené a úradne registrované v najmenej 12 rôznych zúčastnených krajinách.
(Minimálne 12 organizácií z 12 rôznych oprávnených krajín)
 
Dĺžka trvania projektu: max 36 mesiacov
 
Hodnotiace kritériá
 
Relevantnosť (30 bodov)
– z hľadiska cieľov, tém a priorít výzvy
– založená na dôkladnej a primeranej analýze potrieb 
– rieši prierezové problémy (rozmanitosť a začlenenie, rodová rovnosť a vplyv na životné prostredie)
– prináša do projektu európsku pridanú hodnotu
– reprezentatívnosť platformy a jej členov v rámci odvetvia, na ktoré sa zameriavajú, a geografický dosah platformy, zabezpečenie vyváženého pokrytia krajín zapojených do programu Kreatívna Európa vo všetkých regiónoch
Kvalita obsahu a aktivít (30 bodov):
– navrhovaná koncepcia a metodiky sú vhodné na dosiahnutie cieľov projektu
– návrh zohľadňuje potreby členov platformy a uľahčuje účasť členov počas celého projektu
– stratégie značiek a značiek kvality sú dobre naplánované a účinné a uskutočniteľné
– návrh projektu je konzistentný, koherentný a uskutočniteľný v rámci EÚ
Projektový manažment (20 bodov)
– návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie medzi zúčastnenými organizáciami a navrhuje vhodné riadenie
– rozpočet projektu je nákladovo efektívny a vyčleňuje na to príslušné zdroje na každú činnosť 
– do projektu sú zapojené príslušné projektové tímy, zamestnanci a externí pracovníci
Šírenie (20 bodov):
– projekt spúšťa zmeny a inovácie
– komunikačné a diseminačné stratégie majú potenciál osloviť a pozitívne ovplyvniť cieľové skupiny a zúčastnené strany
– zaručujú viditeľnosť podpory programu Kreatívna Európa
– návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosti projektu a jeho schopnosť mať trvalý vplyv a výsledky po ukončení akcie

Plný text výzvy TU

 
Termín na predkladanie žiadostí: 29. september 2021 17:00 (bruselského času)
 
Hodnotiace obdobie: október – december 2021
 
Podpis dohody o grante: marec 2022