Zástupcovia Rady a Európskeho parlamentu dosiahli 9. februára 2017 predbežnú dohodu o rozhodnutí o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018).
Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú múzeá, knižnice a archívy.
Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o európskej histórii a hodnotách a posilniť pocit európskej identity. Zároveň sa ňou upozorňuje na príležitosti, ktoré ponúka naše kultúrne dedičstvo, ale aj na výzvy, ktorým čelí, ako je napríklad vplyv prechodu na digitálne technológie, environmentálne a fyzické tlaky na lokality kultúrneho dedičstva a nezákonné obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty.
Hlavnými cieľmi tohto európskeho roka sú:
podpora kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti,
zdôraznenie ekonomického prínosu kultúrneho dedičstva k odvetviu kultúry a ku kreatívnemu priemyslu vrátane malých a stredných podnikov, ako aj k miestnemu a regionálnemu rozvoju,
zdôraznenie úlohy, ktorú kultúrne dedičstvo zohráva vo vonkajších vzťahoch EÚ vrátane predchádzania konfliktom, zmierenia po konfliktoch a obnovy zničeného kultúrneho dedičstva.
Na európsky rok bude k dispozícii finančné krytie vo výške 8 miliónov EUR.
Na zasadnutiach národných koordinátorov, ktoré zvoláva Komisia pre Európsky rok, sa ako pozorovatelia budú môcť zúčastňovať zástupcovia Európskeho parlamentu.
Ďalšie kroky
Coreper sa vyzve, aby na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí dohodu potvrdil. Predseda Coreperu potom zašle list predsedovi Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie (CULT).
V tomto liste sa uvedie, že ak Parlament na svojom plenárnom zasadnutí prijme kompromisné znenie, ktoré schválil Coreper, Rada potom toto znenie prijme v prvom čítaní bezo zmien.
Tým by sa malo umožniť, aby nové právne predpisy nadobudli účinnosť v dostatočnom časovom predstihu, ktorý Komisii a členským štátom umožní vykonať potrebné prípravy.
Kontext
Myšlienka Európskeho roku kultúrneho dedičstva prvýkrát zaznela v roku 2014, keď naň Rada odkázala vo svojich záveroch o participatívnej správe kultúrneho dedičstva. Získala si silnú podporu Európskeho parlamentu a Komisia predložila svoj návrh na Európsky rok kultúrneho dedičstva v auguste 2016.
Rada dosiahla dohodu o všeobecnom smerovaní k tomuto návrhu 22. novembra 2016.
O správe o rozhodnutí, ktorú vypracoval Výbor Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie (CULT), sa hlasovalo na jeho zasadnutí 8. novembra 2016. Prvý trialóg sa uskutočnil 9. októbra.
Ilustračné foto: Olja Triaška Stefanović