FESTIVAL NASUTI 2019

21. septembra nás čaká v Novej Cvernovke druhý ročník festivalu súčasného umenia a udržateľnosti, ktorý bol inšpirovaný suťou- nahromadeným materiálom z rekonštrukcie bývalej chemickej školy.

Vznikol ako prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku a spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a kreatívna produkcia vo forme prezentácií, originálnych performance, objektov, dizajnov a inštalácií. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach. Festival začne o 10.00 panelovými diskusiami, prezentáciami a detským sprievodným programom. Vyvrcholí vernisážou výstavy Dancing on the Ruins o 16.00 a večerným koncertom.

Program:

10.00 – 12.00 / sála

Ako ďaleko zájde pomalá móda? II. / diskusia

Lenka Vacková, Eva Klabalová, Marta Juhász, Mária Štraneková, Soňa Vidiečanová a Tomáš Horváth, moderuje Zuzana Duchová.

Je recyklovanie iba ďalšia formálna módna vlna, alebo vieme ísť hlbšie ako po povrchu dekorácie? Módne doplnky a prevádzka okolo sveta módy: šperky, topánky, spodné prádlo, obaly a galantériu predstavia ich uvedomelí tvorcovia.

13.00 – 15.00 / sála

Zelená architektúra / diskusia

Peter Szalay, Filip Gulan a Samuel Csader (Corwin), Matúš Čupka, vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy, Mestská časť

Bratislava-Rača, Andrej Kovarík, splnomocnenec pre životné prostredie a zeleň, Bratislava, moderuje Boris Meluš.

Zelené stavby, zelené mestá, manažment odpadu, predchádzanie jeho vzniku, zmiernenie klimatickej krízy a ďalšie výzvy “zeleného” stavebníctva a architektúry. Ako stavať, rekonštruovať a búrať ekologicky? Ekologické myslenie súčasnosti budeme konfrontovať s utopickými víziami z 1. polovice 20. storočia.

15:00 / sála

Prezentácia Ekoboardu – vybraných dizajnérskych riešení s ohľadom na ekológiu

15:30 / dvor

Performance Dance on the Ruins Dariny Alster

16.00 / dvor + prehliadka v anglickom jazyku

Vernisáž výstavy Dancing on the Ruins https://novacvernovka.eu/program/dancing-on-the-ruins

Kurátorka: Lenka Kukurová

Vystavujúci umelci a umelkyne:

Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner.

Medzinárodná skupinová výstava je zameraná na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiacej klimatickej krízy, ktorá je najväčšou výzvou súčasnosti. Kolaps nefunkčného systému poskytuje priestor pre nové idey a riešenia. Riešenia, ktoré budú založené na etickom vzťahu človeka k prírode. Umenie má v tomto procese symbolickú úlohu: inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom proti negativite.

17.30 – 19.00 / sála

Človek v ére klimatickej krízy / diskusia

Lukáš Likavčan, Veronika Kolejáková, Ondrej Podstupka, moderuje Ľubica Segečová a Oto Hudec, alternuje Boris Meluš

Zvládneme to?

19.00 / sála

Performatívna prednáška s polievkou. Radim Labuda – Umelec v post-praxi, O symbiotickej realite.

19.00 – 22.00 / dvor

Suťopárty

Tanečno-recyklačné orgie v podaní Sláva Krekoviča a.k.a. DJ Hamborgarafabrikkan, ktorý si neberie jednorazové servítky pred mix a namieša nám posthistorický set roztopašných mashupov.

Detský sprievodný program

10.00 – 12.00 workshop EDUdrama / EDUdrama

10.00 – 16.00 workshop v Eko-kútiku Nadácie VÚB / vestibul

11.00 – 12.30 workshop Nosha / vestibul

14.00 – 16.00 workshop Suťoskalka / SCD / exteriér

16.00 – 18.00 workshop Dielnička malého muzikanta / exteriér

16.30 – 18.00 Sobota pre deti / divadelné predstavenie EDUdrama

19.00 – 19.30 Koncert Suťorchestra a Suťopárty s krátkymi prezentáciami detskej tvorby, ktorá vznikla počas dňa

Sprievodný program – Kabinet pomalosti

10:00 – 16.00 prezentácie neziskoviek

11.00 – 12.00 prezentácia práce rezidenta NC kurátora Vladimíra Us, ktorý prišiel do Bratislavy z Kišiňova na bicykli

https://www.instagram.com/nasuti_festival

Jedlo a iné:

9.00 – 19.00 Giraffe Bakery, prízemie

12.00 -15.00 Dvanásť Duší, prízemie

10.00 – 16.00 FRL, Suťošperky a otvorený ateliér, prízemie

10.00 – 19.00 výstava dizajnu Kreverk, sála

– – –

Nadácia VÚB partner živej kultúry v Novej Cvernovke vám prináša umenie Nasuti.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ars Bratislavensis a Hlavné mesto SR Bratislava.

Spolupráca: Rakúske kultúrne fórum Bratislava / Österreichisches Kulturforum Bratislava

Festival Nasuti je súčasťou projektu Dizajn a inovácie podporeného z programu Interreg V-A Slovakia-Austria

Partnerom podujatia je aj Slovenské centrum dizajnu, Edudrama, Corwin, Fallopia a Dobrotlač.

Nasuti was established as the first festival of contemporary art with environmental focus in Slovakia. The festival combines creativity, art, design, innovations and ecological thinking. The program consists of lectures, discussions, workshops and creative productions in the form of presentations, original performances, objects and installations. The aim of the festival is to raise awareness of current environmental problems and solutions. The festival will start at 10.00am with panel discussions, presentations and accompanying program for children. It will culminate with the opening of the exhibition Dancing on the Ruins at 4.00pm and an evening concert.

Curator and founder: Diana Klepoch Majdáková


ENGL:

13.00 – 15.00 / hall

Green architecture / discussion

Peter Szalay, Filip Gulan and Samuel Csader (Corwin), Matúš Čupka, Head of Environment and Transport Department, Bratislava-Rača, Andrej Kovarík, City of Bratislava, hosted by Boris Meluš

Green buildings, green cities, waste management, waste prevention, mitigation of the climate crisis and other challenges of “green” construction and architecture. How to build, reconstruct and demolish environmentally? Today’s ecological thinking will be confronted with utopian visions from the first half of the 20th century.

15.00 / hall

Presentation of Ecoboard

15:30 / garden

Performance Dance on the Ruins by Darina Alster https://novacvernovka.eu/program/dancing-on-the-ruins

16.00 / garden + guided tour in English

Opening of the exhibition Dancing on the Ruins

Curator: Lenka Kukurová

Artists: Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner

The international group exhibition focuses on the topic of climate change and the related climate crisis, which is the biggest challenge of the present. It is becoming increasingly evident that continuing in the current way of life leads to the destruction of the planet and to endangering the survival of humanity. Quick action is required to halt this threat. The collapse of a dysfunctional system provides room for new ideas and solutions. The solutions are based on the ethical relationship of man to nature. In this process, art’s task is symbolic: to inspire, ask questions, but also experiment with answers. And also to remind that activity is the best remedy for negativity.

17.30 – 19.00 / hall

Man in the era of climate crisis / discussion

Lukáš Likavčan, Veronika Kolejáková, Ondrej Podstupka, hosted by Ľubica Segečová, Oto Hudec and Boris Meluš

Can we make it?

19:00 / hall

Performative Lecture with soup by Radim Labuda, Artist in post-practice, about symbiotic reality.

19.00 – 22.00 / garden

Suťoparty

DJ Hamborgarafabrikkan

Accompanying programme for children

10.00 – 12.00 workshop EDUdrama / EDUdrama

10.00 – 16.00 workshop in the VÚB Foundation eco-corner / entrance hall

11.00 – 12.30 workshop Nosha / entrance hall

14.00 – 16.00 workshop Suťoskalka / SCD / garden

16.00 – 18.00 Little musician’s workshop / garden

16.30 – 18.00 Saturday for children / EDUdrama theatre performance

19.00 – 19.30 Suťorchestra and Suťopárty concert with short presentations of children ‘s creations that were formed during the day

Accompanying programme – Kabinet pomalosti

10.00 – 16.00 presentation of NGO

11.00 – 12.00 presentation of the work of NC resident curator Vladimir Us, who came to Bratislava from Chisinau by bike

https://www.instagram.com/nasuti_festival

Food

9.00 – 19.00 Giraffe Bakery, ground floor

12.00 -15.00 Dvanásť Duší, ground floor

10.00 – 16.00 FRL, Suťošperk design studio, ground floor

10.00 – 19.00 Kreverk, design exhibition, hall

The VUB Foundation Partner of Living Culture in Nová Cvernovka brings you the art of Nasuti.

The event was supported from public sources by the Slovak Arts Council, Ars Bratislavensis and the Capital City of the Slovak Republic Bratislava.

Cooperation: Austrian Cultural Forum Bratislava / Österreichisches Kulturforum Bratislava

The Nasuti festival is part of the Design and Innovation project supported by Interreg V-A Slovakia-Austria.

The partner of the event is also the Slovak Design Center, Edudrama, Corwin, Fallopia and Dobrotlač.