Výzva na podávanie príspevkov

Filantropia v performatívnom umení

Medzinárodná konferencia

Festival Nová dráma/New Drama

Organizátor: Divadelný ústav v Bratislave

Termín: 15. – 16. mája 2024

Zámer a hlavná téma konferencie

Umenie reflektuje minulosť a súčasnosť, anticipuje budúcnosť, má schopnosť meniť svet k lepšiemu. Divadelní umelci ako známe a rešpektované osobnosti majú možnosť ovplyvniť a motivovať verejnosť, aby uvažovala o pozitívach, ktoré prináša do ich života scénické umenie, či už kvalitný dramatický text, alebo mimoriadny inscenačný počin. Na druhej strane dokážu motivovať verejnosť a zapojiť spoluobčanov do spoločensky prospešných aktivít. Spomeňme si na nedávnu pandémiu covid-19, či na pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine. Boli to práve umelci, ktorí sa vďaka verejnej mediálnej prítomnosti, stali neoficiálnymi hovorcami organizácií, ktoré vyzývali občanov k aktivizmu. Herci a herečky sú často dobrovoľnými tvárami neziskových organizácií pomáhajúcich ľudom s hendikepmi, bez domova, zúčastňujú sa rôznych aktivít, vzdelávacích stretnutí a charitatívnych podujatí.

Byť súčasťou kreatívneho priemyslu, výkonným umelcom, odborníkom v oblasti výtvarného, hudobného, filmového či performatívneho umenia, sa však často vníma ako činnosť nad rámec plateného zamestnania, ako láskavé zdieľanie svojho talentu a vedomostí s verejnosťou a preto dnes mnohé divadelné združenia čelia finančnej kríze…

Aké formy „dobra“ dokáže v sebe abstrahovať scénické umenie? Aká cesta vedie od umeleckého diela k umeleckému aktivizmu? A aké je dnes postavenie umelca?

Tematické okruhy

Medzinárodná konferencia na tému filantropie v performatívnom umení chce otvoriť tému z viacerých perspektív. Privítame príspevky na tému humanitných divadelných inscenácií, akcií a intervencií, divadelného umelca ako aktivistu a dobrovoľníka, ale aj opačný pohľad a pozitívne príklady z praxe umeleckej filantropie, sponzorských a donorských aktivít a organizácií podporujúcich umenie:

  • Divadelná humanitárna prax

  • Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe

  • Umenie v službách charity

  • Podpora umenia ako spoločenská prestíž

  • Formy súkromného financovania umeleckých aktivít

  • Sponzorský zákon

  • Vplyvná osobnosť ako donor a filantrop

  • Štatút umelca – ako si zabezpečiť dôstojné živobytie

  • Práca v umení – dobrovoľnícka aktivita alebo skutočné zamestnanie?

  • Formy štátnej podpory a ochrany profesionálneho umelca

Prihlasovanie konferenčných príspevkov

Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 200 slov) a životopis (100 slov) zašlite do 31. 1. 2024 na mailovú adresu: daria.feherova@theatre.sk.
O prijatí príspevkov rozhodne vedecký výbor konferencie.
Informáciu o prijatí príspevku obdržíte do 15. 2. 2024.
Deadline na zaslanie hotového príspevku je 15. 4. 2024.
Vybrané príspevky budú honorované a publikované v recenzovanom zborníku. Prihláseným účastníkom konferencie ponúkame ubytovanie na 4 noci.

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., Katedra divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., Centrum výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu

Mgr. Zuzana Ivašková, strategička a manažérka v oblasti kultúry