Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/GrantyEU_BB

ČO SA DOZVIETE?
• Aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu
• Kultúra vs. MEDIA – ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?
• Akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu
• Akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získať

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?
Zuzana Duchová – 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.

KEDY?
19.11.2019, od 10:30 do 19:45 (8 hodín + prestávky).

KDE?
BIC Banská Bystrica, s.r.o.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica

KONTAKT: npint_bb@npc.sk
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Ukončenie registrácie: 12.11.2019 do 18.00 h

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).