Stratégia programu Kreatívna Európa identifikuje oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia, a predkladá odporúčania o tom, čo by sa v dohľadnej budúcnosti dalo v praxi urobiť, aby bol program Kreatívna Európa „zelenší“. Stratégia ako taká sa zameriava na začlenenie ekologizácie do samotného programu definovaním problému, popisom hlavných výziev a príležitostí ekologizácie, identifikáciou úloh hlavných zainteresovaných strán programu pri ekologizácii programu a poskytnutím plánu pre túto ekologizáciu.

Štúdia obsahuje
– pokyny pre žiadateľov a príjemcov
– odporúčania pre monitorovanie a hodnotenie ekologických aspektov návrhov projektov
– osvedčené postupy, ktoré podporujú zvyšovanie povedomia o potrebe ekologického prístupu v kultúrnom a tvorivom odvetví.

Štúdia zároveň dokumentuje pokrok v rámci predchádzajúceho programu Kreatívna Európa (2014 – 2020), pokiaľ ide o projekty, ktoré sledovali ciele udržateľnosti.

Komisia bude pracovať na rozvoji kapacít a znalostí v oblasti udržateľnosti na všetkých úrovniach zapojených do vykonávania programu.

Odporúčania sú zverejnené v 3 dokumentoch:

Sprievodca správnou environmentálnou praxou
Poskytuje ucelený prehľad osvedčených postupov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sú odporúčané súčasným i potenciálnym príjemcom programu Kreatívna Európa pri podávaní žiadostí a/alebo realizácii podporených projektov.

Stratégia programu Kreatívna Európa pre udržateľnosť
Stratégia identifikuje oblasti, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, a predkladá odporúčania, čo by sa dalo prakticky urobiť, aby bol program Kreatívna Európa v dohľadnej dobe udržateľný.

Monitorovacia príručka programu Kreatívna Európa pre udržateľnosť programu
Monitorovací sprievodca navrhuje ukazovatele udržateľnosti („zelené ukazovatele“) na meranie pokroku programov a ich prispievanie k cieľom európskej Zelenej dohody („Green deal“) v období po roku 2027.

Viac informácií