Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizujú Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dni je poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas  prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

Termín a miesta konania:

Na týchto informačných dňoch budú predstavené nasledovné priamo programy:

  • Horizont 2020 –  program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia.
  • Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
  • Kreatívna Európa – program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
  • Nástroj na prepájanie Európy – nástroj určený na podporu cezhraničných prepojení v EÚ v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií.
  • LIFE – program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

V prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je možné registrovať max. 2 účastníkov za organizáciu prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete pri pozvánke na konkrétne podujatie v našom kalendári akcií –  KALENDÁR AKCIÍ.

Prosíme, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať – Kontakty na Informačno-poradenské centrá pre EŠIF.

Tešíme sa na Vašu účasť.