16. a 17.5.2022

SND, Pribinova, Bratislava

Pozývame vás na konferenciu Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority), ktorej hlavným organizátorom je Ministerstvo kultúry SR. 
Konferencia sa bude konať 16. a 17. mája 2022 v novej budove Slovenského národného divadla a je príležitosťou pre diskusiu a získanie dôležitých vstupov a príspevkov do vznikajúcej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Konferencia zároveň ponúkne účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy. 
– – –
Počas prvého dňa sa program zameria na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Kontextom tvorby stratégie sa budú venovať popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavia zámer a metódy svojej práce aj možnosti participácie odbornej verejnosti.
Druhý deň konferencie bude venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky budú diskutovať o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí je sformulovať návrhy priorít kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtnúť ich zoradenie podľa dôležitosti a naliehavosti. 
– – –
REGISTRÁCIA:
Registrácia* prebieha cez formulár – https://forms.gle/zHL5DZg2rkWgqQpR7
*Registrácia je otvorená na prvý deň konferencie. Miesta v tematických workshopoch druhého dňa sú z organizačných a priestorových dôvodov vyhradené pre pozvaných zástupcov odbornej verejnosti. Závery workshopov budú zverejnené a budú na ne nadväzovať ďalšie pracovné stretnutia a diskusie.
– – –
FORMA:
Konferencia sa uskutoční fyzicky a úvodná časť bude dostupná aj online prostredníctvom streamovania na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. 
– – –
PROGRAM:
Informácie o rečníkoch doplníme čoskoro.
PONDELOK 
16. máj 2022 – Vízie a kontexty
8:30 – 9:00 Registrácia
9:00 – 9:30 Otvorenie
Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky
Mariya Gabriel, komisárka pre Inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Európskej komisie (video príhovor)
9:30 – 10:15 Prednáška
Marta Smolíková, riaditeľka organizácie Otevřená společnost (Česká republika)
10:15 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:00 Diskusia: Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska
12:00 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 15:00 Paralelné panelové diskusie: Strategické plánovanie – synergie a prax
Panel 1 – Kultúrna politika a štát – skúsenosti z medzinárodnej praxe
Panel 2 – Európska spolupráca ako katalyzátor kultúrnej politiky
Panel 3 – Strategické smerovanie Slovenska a kultúra
Panel 4 – Synergie kultúrnej politiky územných samospráv
15:00 – 15:30 prestávka
15:30 – 17:00 Otvorené fórum
Tvorba Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030
 
UTOROK 
17. máj 2022 – Výzvy a priority
8:30 – 9:00 registrácia
9:00 – 11:30 (10:00 – 10:30 prestávka)
Paralelné workshopy: Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku
Workshop 1 – Financie a infraštruktúra kultúry
Workshop 2 – Udržateľná kultúra
Workshop 3 – Ľudia v kultúre
11:30 – 13:00 prestávka na obed 
13:00 – 15:30 (14:00 – 14:30 prestávka)
Paralelné workshopy: Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku
Workshop 4 – Dáta v kultúre
Workshop 5 – Inkluzívna kultúra
Workshop 6 – Spolupracujúca kultúra
15:30 – 16:00 prestávka 
16:00 – 17:00 Diskusia a záver konferencie: Kultúra a priority
– – –
Konferencia bude simultánne tlmočená do slovenského a anglického jazyka. Vybrané časti budú vysielané online alebo nahrávané. Počas konferencie budú vytvorené fotografické a videozáznamy, svojou registráciou účastníci súhlasia s použitím fotografií a videozáznamov pre účely propagácie aktivít organizátorov.
Vstup na konferenciu je bezplatný. Počas konferencie bude k dispozícii občerstvenie. Obed organizátori nezabezpečujú.
– – –
Hlavný organizátor konferencie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spolupráca: Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, Inštitút kultúrnej politiky MK SR, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo