Mesto Košice po úspešnej prezentácii projektu spracovaného pod názvom „Košice Interface 2013“ projektovým tímom mesta Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Košice porazili v druhom kole Prešov, Martin aj Nitru. Rozhodla o tom medzinárodná 13-členná komisia na Ministerstve kultúry SR v Bratislave 9. septembra 2008. Košický projekt Interface je projektom dlhodobej transformácie mesta prostredníctvom kultúry, ktorý chce vytvoriť priaznivé prostredie pre kultúru a kreativitu. Tento titul získalo v roku 2013 aj francúzske mesto Marseille.
V priebehu rokov 2009 – 2011 projektový tím rozpracoval základné línie projektu. Pripravil štruktúru aj množstvo kultúrnych aktivít. Postupne pracoval na tom, aby sa mesto otvorilo projektu a aby sa projekt otvoril dialógu s mestom. Cieľom bolo vtiahnuť do spolupráce všetky záujmové skupiny, ktoré môžu prispieť k úspechu – transformácii kultúrneho, spoločenského a ekonomického prostredia, charakterizovaného tvorivosťou, novými myšlienkami a projektmi, ale aj väčším a hlbším záujmom verejnosti o kultúru a umenie.
Podporujeme kreativitu Takto znie rozhodujúce posolstvo projektu a nová vízia mesta Košice, ktoré doteraz bolo známe svojou bohatou históriou a rozvinutým ťažkým priemyslom. Vďaka projektu Interface 2013 a titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa Košice stanú aj centrom kreativity a novej budúcnosti pre mladých tvorivých ľudí, ktorí chcú ostať žiť a pracovať v meste, ktoré je ich domovom.
Východiská:
História Rakúsko-Uhorska, postsocialistická realita i multikultúrna komunita ovplyvnili Košice, druhé najväčšie slovenské mesto, ktoré je zároveň metropolou karpatského regiónu a mestom na schengenskej hranici. Projekt má ambíciu využiť túto hraničnú pozíciu pre vytvorenie metaforickej brány do východnej Európy.
Základnou rovinou projektu Interface 2013 je kultúrny a umelecký program, ktorý dokáže vytvoriť platformu pre novú komunikáciu v európskom kultúrnom priestore a prinesie množstvo inovatívnych ideí a projektov. Zabezpečí potrebný európsky rozmer podujatí, perspektívnych spojení a kultúrnych výmen, vzájomne sa obohacujúcich vo vzťahu Košice – Európa.
Dôvody, pre ktoré Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013:
 • široké zapojenie občanov a nezávislých umelcov na vytvorení projektu a formovaní novej vízie a filozofie obnovy mesta;
 • dobre rozvinutá európska kultúrna spolupráca a intenzívna výmena skúsenosti projektového tímu a umeleckých pracovníkov so zahraničnými partnermi;
 • vytvorenie nových vhodných mestských priestorov pre nezávislú umeleckú sféru a jej sfunkčnenie;
 • vytvorenie grantového systému pre podporu nezávislých umelcov, kultúrnych organizácií a novej kultúrnej tvorby a programu v meste;
 • modelová hodnota projektu a jeho častí; globálna inovatívna hodnota environmentálneho pilieru projektu – nová vodná kultúra;
 • dobrá východisková kultúrna, dopravná a technická infraštruktúra mesta;
 • reálnosť rozpočtu, minimalizácia investičných rizík a majetkovo-právne zabezpečenie kľúčovej infraštruktúry projektu;
 • personálne a odborné kapacity na zvládnutie projektu;
 • jasné inštitucionálne zabezpečenie projektu;
 • skúsenosť s prípravou väčších podujatí a profesionálne zvládnutie projektu;
 • kultúrna hodnota mesta Košice a celého východoslovenského regiónu;
 • inovatívny, kultúrny a ekonomický potenciál súmestia Prešov a Košice;
 • zmluvné podchytenie spolupráce a programová príbuznosť s mestom Prešov

webová stránka

\"\"

Otvorenie Kunsthalle

\"\"

Návrat vody do mesta

\"\"

výstava Krása v kroju ukrytá

\"\"

Výstava City Report

\"\"

Konferencia Place!