ČO SA DOZVIETE?

  • Aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu
  • Kultúra vs. médiá – ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?
  • Akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu
  • Akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získať

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?

Zuzana Duchová – 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.​

KEDY?
20.6.2019, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).

KDE?
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

KONTAKTnpint_tn@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.06.2019 do 18.00 h

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:
– právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
– spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
– má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
– je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.