Identita, kontinuita, tradícia, inovácia, pamäť

8. júna 2016 v Slovenskej národnej galérii

Konferencia venovaná (nielen) miestu kultúrneho dedičstva v súčasnej spoločnosti. Kultúrne dedičstvo neznamená len ohliadanie sa do minulosti, produkuje tiež sociálny a environmentálny kapitál súčasnosti. Má potenciál obnovovať v občanoch zodpovednosť a pocit spolupatričnosti k miestu.

Dôležitosť dedičstva pre Európu je naformulovaná aj v dokumente Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe z roku 2014.

Európska komisia okrem toho každoročne udeľuje cenu za výnimočný počin v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Europa Nostra. Pri príležitosti hodnotenia minulosti sa chceme pozerať do budúcnosti. Chceme sa venovať otázkam motivácií občanov a organizácií zaoberajúcimi sa reštaurovaním, záchranou a podporou dedičstva.

Kritizovať dnešný stav nie je problém, dôležitejšie je hľadať východiská a ponúkať riešenia. Aká je však súčasná prax a jej možné dôsledky? Ako sa na Slovensku staráme o naše hodnoty a ich udržateľné uchovanie? Aké sú hrozby…?

Otázkou konferencie, ktorú sa pokúsime zodpovedať v rámci rôznych sub-disciplín bude hľadanie limitov kvality ochrany kultúrneho dedičstva a možností zlepšenia podpory kultúrneho dedičstva a jeho financovania.

\"\"

Prípravný tím:

Mgr. Peter Barta, PhD., FiF UK

Mgr. Natália Derner Urblíková, CED Slovensko

Mgr. Zuzana Duchová, PhD., CED Slovensko

Organizátori: CED Slovensko, FiFUK

Partner: SNG

Program:

9:00 – 9:30/  Registrácia účastníkov

9:30 – 10:00 / Otvorenie konferencie

Creative Europe Desk Slovensko/

Mgr. Natália Derner Urblíková

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

Mgr. Peter Barta PhD. (Katedra archeológie FiF UK)/ SK

PhDr. Margaréta Musilová (Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava)/SK

10:00 – 12:30/ I. panel / Od motivácie k uchovávaniu hmotného kultúrneho dedičstva

Dr. Anna M. Kaiser (Danube University Krems, Fakulta vzdelávania, umenia a architektúry)/ AT

Dr. Peter Strasser LL.M (Danube University Krems, Fakulta vzdelávania, umenia a architektúry)/ AT

dipl.ing.arh. Jelica Jovanič (Grupa Arhitekata)/ SRB

Mgr. Mojmír Choma (OZ Hrad Tematín)/ SK

(prezentácie + diskusia)

12:30 – 13:30/ Obedná pauza 

13:30 – 15:30/ II. panel / K vzdelávaniu a budovaniu hodnôt

Mgr. Katarína Chmelinová PhD. (Katedra dejín výtvarného umenia FiFUK)/ SK

Mgr. Timotea Vráblová CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)/ SK

Mgr.art. Andrej Štafura, PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV)/ SK

(prezentácie + diskusia)

15:30 – 16:00/ Záver konferencie

Podujatie moderuje: Mgr. Bohdan Smieška

Podujatie bude simultánne tlmočené  (slovenčina – angličtina)

BIOs:

Mgr. Peter Barta PhD.

\"\"

Pôsobí na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave, od roku 2001 ako pedagóg, od r. 2010 ako vedecko-výskumný pracovník. Zaoberá sa aplikáciami rádiouhlíkového a dendrochronologického datovania v humanitných vedách. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu Absolute Chronology of the Bronze Age in East-Central Europe: Methods and Applications (FiF UK, AÚ SAV). Od 2006 pracuje v neštátnom Dendrochronologickom laboratóriu Bratislava, ktoré založil. Je autorom projektu Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie, kde pôsobil v rokoch 2004 – 2008. Absolvoval študijné pobyty na Nemeckom archeologickom ústave v Berlíne, Istanbulskej univerzite, Viedenskej univerzite a na Americkom výskumnom ústave v Turecku. Podieľal sa na realizovaní terénnych archeologických výskumov na Slovensku a v Turecku (Trákia, Horný Eufrat).

PhDr. Margaréta Musilová

\"\"

Archeologička, predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2015, držiteľka ocenenia Europa Nostra Margaréta Musilová sa venuje hlavne výskumom historického jadra Bratislavy. Absolvovala študijný pobyt v Ríme na Americkej akadémii (2012) a Slovenskom historickom ústave v Ríme (2015). Za svoje vynikajúce objavy bola trikrát ocenená Cenou časopisu Pamiatky a múzeá, Pamiatkového úradu a Ministerstvom kultúry SR „Objav roka.“ K najvýznamnejším nálezom PhDr. M. Musilovej patrí objavenie zlatých keltských mincí a unikátnej keltsko-rímskej architektúry na Bratislavskom hrade v roku 2010. Je autorkou viacerých publikácií, výstav a projektov, ako aj koordinátorkou a riešiteľkou projektu Danube Limes Brand za slovenskú stranu. V roku 2015 získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá za výstavu Etruskovia z Perugie. V tom istom roku jej primátor Bratislavy udelil cenu za celoživotnú snahu odhaľovať a sprístupňovať dejiny a pamiatky hlavného mesta Slovenska a ich popularizáciu medzi obyvateľmi a návštevníkmi Bratislavy.

Dr. Anna M. Kaiser

\"\"

Pôsobí ako vedúca kurzu Ochrany kultúrnych pamiatok v rámci Centra pre ochranu kultúrneho dedičstva, ako poručíčka rakúskych ozbrojených síl, vojenská expertka pre ochranu kultúrneho dedičstva, výskumu a práce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na národnej a medzinárodnej úrovni. Taktiež vykonáva činnosť na vojenských misiách v núdzových situáciách. Od roku 2009 do roku 2015 bola členkou akademického zboru na Inštitúte starovekej histórie, staroveku, papyrológie a epigrafiky Viedenskej univerzity, kde sa venovala výskumu rímskej armády.

Dr. Peter Strasser LL.M.

\"\"

Pôsobí ako riaditeľ Centra pre ochranu kultúrneho dedičstva. Taktiež je vedúci výskumného projektu \“Svetové dedičstvo\“ na Danube University v Krems z Fakulty pedagogiky, umenia a architektúry. Od roku 1997 spolupracuje s UNESCO, OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) a EU v oblasti kultúrneho dedičstva v Paríži, Albánsku, Kosove a Rumunsku, ako aj so Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky.

dipl.ing.arh. Jelica Jovanović

\"\"

Vyštudovaná inžinierka architektúry, ukončila štúdium na Fakulte architektúry Univerzity v Belehrade v odbore história a teória umenia a architektúry. Od roku 2013 sa venuje doktorandskému štúdiu na Viedenskej technickej univerzite. Koordinátorka regionálneho projektu Unfinished Modernisations for Association of Belgrade Architects (podporeného z Programu Kultúra 2007 – 2013). Koordinátorka a web editorka DOCOMOMO Srbsko. Momentálne pracuje na projekte politík uchovávania architektonického dedičstva a moderny v Srbsku. Členka v nasledujúcich organizáciách: Docomomo Srbsko – kolektívneho člena Docomomo International (od 2011), Association of Conservators of Serbia (od 2012), Association of Belgrade Architects – collective membership of IT, UIA, ISoCaRP a ACCEE (od 2012).

Mgr. Mojmír Choma

\"\"

Predseda OZ Hrad Tematín, po štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK pracoval 2 roky ako Inžiniersky geológ a hydrogeológ v Kodani. Po návrate vyštudoval archeológiu na Filozofickej fakulte UK a popri tom sa 8 rokov aktívne venuje záchrane kultúrnych pamiatok.

Mgr. Katarína Chmelinová PhD.

\"\"

Študovala na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde po ukončení magisterského a následného doktorandského štúdia získala titul PhD. V roku 1998 získala za svoju prácu Cenu Martina Benku a následne absolvovala niekoľko zahraničných štipendijných a výmenných pobytov. Od roku 2000 pôsobí ako kurátorka barokovej zbierky a zbierky ikon v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Súčasne pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave ako vedúca Katedry dejín výtvarného
umenia. V rámci vlastných bádaní sa venuje najmä sochárskej a maliarskej tvorbe raného novoveku v strednej Európe. Patrí k spoluzakladateľom a zároveň bola dlhoročným správcom slovenskej časti medzinárodného odborného informačného webového portálu www.ahice.net.

Mgr. Timotea Vráblová CSc.

\"\"

Timotea Vráblová je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA, medzinárodného fóra (zahŕňa 77 krajín), ktoré sa venuje problematike čítania s porozumením, výskumu čítania a jeho vplyvu na osobnosť detí i dospelých. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočie). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Sama autorsky tvorí a píše aj odbornú literatúru. Je autorkou projektu bilingválneho vzdelávania Dávid. Spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na edícii Čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Založila Centrum pre rozvoj čítania s porozumením: Ihrisko Timotey Vráblovej, organizuje workshopy pre deti a dospelých a individuálnu poradenskú činnosť pre rodiny a učiteľov. Prednáša aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Mexiko). Od roku 2010 je prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu.

Mgr.art. Andrej Štafura, PhD.

\"\"

Pochádza z Revúcej. Vyštudoval hru na organ na VŠMU v Bratislave, kde sa odborne zameriaval aj na organológiu historických organov. V tomto odbore pokračoval na doktorandskom štúdiu na Ústave hudobnej vedy SAV, kde po obhájení dizertačnej práce v súčasnosti aj vedecky pôsobí. Okrem toho je zakladateľom hudobných festivalov Revúcke adventné/augustové koncerty či festivalu Advent pod Babou horou. Festivaly organizuje prostredníctvom občianskeho združenia Quirinus, do ktorého portfólia hlavne v minulosti
patrila tiež obnova historických pamiatok Gemera. A. Štafura je zároveň členom mestskej komisie kultúry a školstva pri MsZ v Revúcej.

Moderátor:

Mgr. Bohdan Smieška

\"\"

Pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1995. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj mimovládnych organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda. Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act. V súčasnosti pôsobí ako konzultant, facilitátor a projektový
manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) a ako expert platformy Kultúrna Bratislava (A4 – Asociácia združení pre súčasné umenie).