Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV

a

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV

 

v spolupráci s

 

Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava, Creative Europe Desk Slovakia,

Katedrou zoológie UPJŠ Košice a Quirinus, o. z.

 

usporiadajú v dňoch 15. – 16. novembra 2018

 

v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry

 Jelšava, Námestie republiky 52 

 

Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI.

 

 

Konferencia je zameraná na kultúrnu pamäť regiónu z hľadiska výskumu rôznych vedeckých disciplín. Veríme, že sa nám týmto podarí stimulovať súčasný výskum regionálnej kultúry Gemera a Malohontu, ako regiónov Slovenska s bohatými kultúrnymi tradíciami, a tak pomôcť pretaviť získavané poznatky aj do aplikačnej sféry.

Konferencia by mala vytvoriť platformu pre prezentovanie najnovších poznatkov výskumu venovaných problematike kultúrneho dedičstva. Program konferencie bude zameraný na oblasti kultúrneho života Gemera a Malohontu v celej jeho šírke.

Program bude zároveň zameraný na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby (napísanej latinsky a v domácom jazyku) v 16. až 18. st. Našou snahou je priblížiť relevantné a doteraz neznáme či málo známe texty a tak osvetliť aj problematiku žánrov príležitostnej tvorby a ozrejmiť aj problematiku literárneho života, kontaktovú bázu medzi vzdelancami, autormi, tlačiarmi a ďalšími, ktorí sa na jeho rozvíjaní podieľali v domácom no i širšom európskom regióne.

V zornom rámci konferencie je aj problematika hudobnej kultúry, výtvarného umenia, jazykovedy, vlastivedných, osvetových snáh. Cieľom je tak vytvoriť model aplikácie výskumu v kultúrno-spoločenskom, politickom a religióznom prostredí – na modelovom príklade regióna Gemera.  Samostatný blok koneferencie je venovaný osobnosti významného vzdelanca, botanika Gustáva M. Reussa.

Súčasťou tohtoročnej konferencie bude opäť aj samostatný blok diskusií o využití poznatkov o kultúrnom dedičstve v kultúrnej praxi, ktorý pripravujeme v spolupráci s projektom Kreatívna Európa. Konferencia tak bude mať odbornú (15. november) a vedeckú časť (15. – 16. novembra).

 

Tematické okruhy konferencie:

 

  1. Kultúra Gemera a Malohontu prezentovaná z rôznych aspektov (inštitúcie, osobnosti, kultúrne dedičstvo, historické udalosti a pod.)
  2. Interpretácia udalostí a príležitostí aj za hranicami Gemera a Malohontu v príležitostnej tvorbe v interdisciplinárnom kontexte
  3. Osobnosť a dielo Gustáva M. Reussa (1818 – 1863)

 Na jeden príspevok je vyhradený čas max. 15 minút + 5 minút diskusia (odporúčaný rozsah prednášanej verzie príspevku je max. 7 normostrán). Príspevky aktívnych účastníkov konferencie budú uverejnené vo vedeckom recenzovanom časopise www.csr.sk. Príspevky je potrebné odovzdať na uverejnenie v slovenskom aj anglickom jazyku.

Svoju účasť na konferencii potvrďte, prosím, vyplnením a zaslaním prihlášky najneskôr do  30. septembra 2018 na adresu konferencia.gemer.malohont@gmail.com. Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom

 

Vedúci riešiteľ konferencie                                               Vedecký garant konferencie

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.                                            Mgr. Timotea Vráblová, PhD.                             

 

 

Vedecký tajomník konferencie

   Mgr. Katarína Štafurová                                                         

 

 

                                                                                                  Bratislava  10.9.2018

 

 

 

 

Konferencia je výstupom projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16.–18. Storočí.

Konferencia je podporená z grantového systému VÚC BB a Creative Europe Desk Slovakia.