Výzva je otvorená, dokumenty nachystané, termín podávania žiadostí určený na 25. júla 2017

Hlavnými cieľmi podpory projektov literárneho prekladu je podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a podporovať nadnárodný pohyb literárnych diel, ako aj zlepšovať prístup k týmto dielam a získavať nové publikum. 

Oprávnení žiadatelia: vydavatelia alebo vydavateľstvá so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí sú aktívni vo vydavateľskom odvetví a ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky. Priamy link na text výzvy a potrebné dokumenty v AJ:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2017_en