Medzisektorová oblasť – nová výzva!

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EACEA/06/2019
 

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

CIELE A OPIS

v kontexte medzisektorovej oblasti programu Kreatívna Európa sa poskytne podpora na testovanie nových a medzisektorových obchodných prístupov k financovaniu, distribúcii a speňažovaniu tvorby.

Podpora sa poskytne na projekty, ktoré:

a) obsahujú nové formy tvorby na rozhraní sektorov kultúry a tvorivej činnosti vrátane audiovizuálneho sektora a prostredníctvom inovatívnych technológií vrátane virtuálnej reality alebo

b) podporujú inovatívne medzisektorové prístupy a nástroje na uľahčenie prístupnosti, distribúcie, podpory a/alebo speňažovania kultúry a tvorivej činnosti vrátane kultúrneho dedičstva.

2. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Návrh musí predložiť konzorcium zložené aspoň z troch právnych subjektov, ktoré pochádzajú z troch rôznych krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa a ktoré predstavujú širokú škálu odborných znalostí v rámci viacerých sektorov kultúry a tvorivej činnosti vrátane audiovizuálneho sektora. Vedúci projektu predloží žiadosť v mene všetkých partnerov.

3. OPRÁVNENÉ ČINNOSTI

Projekty zahŕňajúce audiovizuálny aspekt a aspekt digitálnej technológie, ktoré sa vykonávajú aspoň v jednej z týchto oblastí: múzeá, živé vystúpenia a/alebo kultúrne dedičstvo.

Projekty si vyžadujú aspoň 3 partnerov so sídlom v 3 krajinách zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.

Minimálny príspevok požadovaný na projekt bude 150 000 EUR, čo bude predstavovať najviac 60 % celkových nákladov na projekt.

Projekty požadujúce menej než 150 000 EUR nebudú považované za oprávnené.
Obdobie oprávnenosti nákladov sa začne 1. 1. 2020 a potrvá do 30. 6. 2021 (18 mesiacov).

4. KRITÉRIÁ PRIDELENIA GRANTU
Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

 

Kritériá

 

 

Max. počet bodov

 

1

Relevantnosť
a európska pridaná hodnota

V rámci tohto kritéria sa hodnotí relevantnosť obsahu akcievrátane jej európskeho rozmeru vzhľadom naciele výzvy napredloženie návrhov.

35

2

Kvalita obsahu ačinností

Vrámci tohto kritéria sa hodnotí kvalita navrhovanej akcie,primeranosť metodológie vzhľadom na jej ciele, uskutočniteľnosťa nákladovú efektívnosť.

 

25

 

3

Vplyv a šírenievýsledkov projektu

Vrámci tohto kritéria sa hodnotí šírenie výsledkov projektu scieľom zabezpečiť spoločné využívanie informácií/transparentnosť, vplyv podpory na možnú cieľovúskupinu kultúrnych diel adiel tvorivej činnosti astratégií na rozvoj udržateľnosti akcie.

20

4

Kvalita projektového tímu a skupiny

V rámci tohto kritéria sa zohľadní rozsah partnerstva, výmenapoznatkov v rámci partnerstva a rozdelenie úloh a povinnostívzhľadom na ciele akcie.

20

 

5. ROZPOČET

K dispozícii je rozpočet v celkovej výške 1,75 mil. EUR.
Finančný príspevok Únie nemôže presiahnuť 60 % celkových oprávnených nákladov na akciu. Minimálna výška požadovaného grantu bude 150 000 EUR na projekt.
Projekty požadujúce menej než 150 000 EUR nebudú považované za oprávnené.

6. UZÁVIERKA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ

Návrhy musia byť predložené najneskôr 20. 6. 2019 do 17.00 hod. (bruselského času) prostredníctvom online formulára žiadosti (eForm). Žiadny iný spôsob predloženia žiadosti nebude akceptovaný.

Žiadatelia musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky požadované dokumenty a dokumenty uvedené v online formulároch (eForm).

7. ÚPLNÉ INFORMÁCIE

Úplné znenie usmernení spolu s formulármi žiadostí sa nachádza na tejto internetovej adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en

Žiadosti musia byť v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v usmerneniach a musia byť predložené na poskytnutých online formulároch (eForm).