\"\"

MESTO AKO POLITIKUM I
diskusia, 14.10. o 18:00 
Verejný priestor (ne)samozrejmý?
Predmetom prvej zo série diskusií o správe vecí verejných bude bližšie predstaviť niektoré významné myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru.  Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom. Pozrieme sa na základné východiská sociologických, politicko-ekonomických, či urbanisticko-plánovacích prístupov, ktoré stoja za aktuálnymi diskurzmi reflektujúcimi problémy a konflikty odohrávajúce sa v súčasnom meste, Bratislavu nevynímajúc.
S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) budú diskutovať odborníci zo Slovenska a Českej republiky naprieč disciplínami sociológie, architektúry a filozofie – Slavomíra Ferenčuhová, Martin Jančok, Martin Škabraha a Peter Vittek.
MESTO AKO POLITIKUM II
 diskusia, 22.10. o 18:00
Kultúra (ne)potrebná?
 Predmetom druhej zo série diskusií o správe vecí verejných v hlavnom meste s prizvanými odborníkmi a aktivistami bude komunálna kultúrna politika.
Decentralizácia verejnej správy na Slovensku preniesla mnohé kompetencie zo štátu na samosprávy, v oblasti kultúry však neprebehli zásadné reformy.
Na úrovni väčšiny obcí a VÚC, včítane Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, stále chýbajú stratégie pre rozvoj kultúry, ktoré by zohľadňovali aktuálne potreby.
 
S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) budú diskutovať odborníci zo Slovenska a Českej republiky zaoberajúci sa profesionálne kultúrou a kultúrnou politikou – Darina Kárová, David Kašpar, Michal Hladký a Slávo Krekovič.
MESTO AKO POLITIKUM III
diskusia, 28.10. o 18:00 
Ako (ne)spravovať mesto?  
Predmetom záverečnej zo série diskusií o správe vecí verejných budú výstupy z dvoch predošlých diskusií na témy mestského verejného priestoru a kultúrnej politiky. Kandidáti na funkciu primátora Bratislavy budú prostredníctvom moderovanej diskusie približovať svoje vlastné východiská a programové koncepcie, ktoré by mali smerovať k zodpovednému a otvorenému spravovaniu mesta.
S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) diskutujú kandidáti na funkciu primátora mesta Bratislava.
Videozáznam z udalosti