Hlavný zdroj prostriedkov na kofinancovanie projektov podporených z programu Kreatívna Európa predstavujú dotácie z Fondu na podporu umenia 
 
VIAC TU
 

1.6.4 D Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu, mobility, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti medziodborových projektov a tvorby multimediálnych diel. Podpora je taktiež určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov/-čok, výskumníkov/-čok, kritikov/-čiek, odborníkov/-čok vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, aktívnej účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená aj na podporu krátkodobých mobilít a exkurzií vysokoškolských študentov/-iek tých odborov, ktoré sú zamerané na reflexiu a dejiny jednotlivých umeleckých druhov, umenia ako celku, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, populárnej alebo masovej kultúry z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, etnológia), pričom podpora je podmienená tým, že nejde o internú aktivitu školy, ani súčasť vysokoškolského štúdia. Prioritne bude fond podporovať projekty, ktoré sa nebudú realizovať na území susedných štátov. 

Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 3.1 až 3.6), rovnako tak nie je určená na podporu účasti na veľtrhoch (o podporu možno požiadať v rámci podprogramu 1.6.5), či iných podujatí. ktoré majú výlučne komerčných charakter. V prípade zmeny miesta realizácie projektu bude fondom akceptovaná iba primeraná geografická náhrada.

Podpora formou dotácie je určená pre oprávnené právnické osoby (z tejto formy podpory sú vylúčené fyzické osoby) na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo prezentácie prioritne na cestovné, prepravné, ubytovanie, stravné, nájom a prenájom, účastnícky poplatok, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Náklady na autorské honoráre je žiadateľ / žiadateľka povinný jasne zdôvodniť, pričom fond ich bude akceptovať iba v odôvodnených prípadoch. V prípade, že predmetom žiadosti sú viaceré aktivity, žiadateľ / žiadateľka je povinný vypracovať detailný rozpočet. Žiadateľ / žiadateľka o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.  Rovnako je žiadateľ / žiadateľka o dotáciu povinný v žiadosti uviesť zoznam všetkých umeleckých účinkujúcich, ktorí participujú na prezentácii a podrobne opísať podujatie/podujatia, na ktorom sa plánuje zúčastniť. V prípade, že žiadateľ / žiadateľka ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Podpora formou štipendia je určená výlučne pre fyzické osoby (z tejto formy podpory sú vylúčené právnické osoby, súbory, telesá, umelecké zoskupenia, atď.) na realizáciu individuálnych medzinárodných mobilít. Žiadateľ / žiadateľka o štipendium je povinný opísať podujatie/aktivitu, na ktorej sa plánuje zúčastniť (neuvádza účinkujúcich) a definovať výstup pre domácu odbornú verejnosť (recenzia, článok, štúdia, atď.). Poskytnuté štipendium je určené na osobné náklady súvisiace s realizáciou medzinárodnej mobility, ktoré prijímateľ / prijímateľka nevyúčtováva. Po vykonaní medzinárodnej mobility prijímateľ / prijímateľka predloží iba doklad o vykonaní cesty do miesta / miest realizácie mobility. 

Žiadateľ / žiadateľka si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny účel poskytnutia prostriedkov, nie textová zhoda a / alebo totožnosť rozpočtových položiek ) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok. Kancelária fondu projekt vyradí, ak vyhodnotí nejaký projekt podaný v druhej výzve ako totožný s projektom z prvej výzvy.

Iné vládne programy:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín https://www.kultminor.sk/sk/

Hudobný fond

Literárny fond

Zahraničné kultúrne inštitúty

British council http://www.britishcouncil.org

Bulharské kultúrne a informačné stredisko http://www.bulkis.sk

České centrum http://bratislava.czechcentres.cz/

Francúzsky inštitút http://ifb.ambafrance-sk.org

Kultúrny inštitút maďarskej republiky http://www.magyarintezet.hu

Nemecký kultúrny inštitút (Goethe inštitút )http://www.goethe.de

Poľský inštitúthttp://www.polinst.sk/

Rakúske kultúrne fórum http://www.rakusko.eu

Ruské centrum vedy  a kultúry v Bratislave http://www.rcvkba.sk

Taliansky kultúrny inštitút http://www.iicbratislava.esteri.it

Veľvyslanectvo uSa  – tlačové a kultúrne oddelenie http://slovak.slovakia.usembassy.gov/visas.htm

 

Mestské a regionálne fondy:

https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

https://bratislavskykraj.sk/brds/

https://www.kosice.sk/transparentne-mesto/dotacie-a-granty

 

Súkromné zroje

Súkromné zdroje financovania predstavujú individuálne, firemné darcovstvo, ako aj prostriedky z domácich a zahraničných nadácií. Finančné príspevky možno získať aj zo zdrojov súkromných spoločností.Tieto spoločnosti tak môžu podporovať darcovstvo a ponúkať finančné a hmotné dary potenciálnym organizáciám či jednotlivcom. Pre súkromné firmy darcovstvo predstavuje dôležitý prvok ich komunikačnej stratégie a súčasť ich „corporate identity“ a zároveň dobrý prostriedok na zviditeľnenie či rast hodnoty značky ich firmy. Čoraz viac oslovovanou skupinou sú aj individuálni donori.V prípade súkromného sektora ide najčastejšie o darcovské zmluvy a zmluvy o reklame. Problémom v prípade financií získavaných zo súkromného sektora je problematická legislatívna úprava sponzorstva. Dokonca sa tento pojem z našej legislatívy vytratil. Darcovstvo tak neumožňuje donorovi znížiť si daňový základ o náklady súvisiace s hodnotou daru a zároveň obdarovanému neukladá povinnosť získanú sumu zdaniť. V minulosti sponzorstvo ponúkalo výhodu obom stranám — donor si znížil daňový základ a obdarovaný nemusel odviesť daň. V tomto prípade však prichádzal štát k strate na daniach a túto možnosť legislatívne zrušil. V súčasnosti donorom však štát poskytol možnosť uzatvárať zmluvy o reklame a spolupráci, v rámci ktorých môže donor podporiť inštitúciu, u ktorej si kúpil reklamu či reklamný priestor tým, že jej poskytne financie. Fundraising je úspešnejší vtedy, ak zohľadní dynamiku procesu, ktorým sa uspokojujú potreby a záujmy jednotlivých skupín. Niekedy ide firme najmä o krátkodobý zisk, posilnenie mena, či značky pri presadzovaní sa na trhu, alebo len o zlepšenie imidžu (PR). Prevládajúce stratégie v jednotlivých obdobiach zvyknú ovplyvniť aj rozhodnutie firmy  o tom, ako prerozdeliť dary, daňové asignácie, sponzoring, či priamu materiálnu pomoc pre jednotlivé projekty. Firmy na konkrétnom trhu dokonca o svojej CSR (spoločenská zodpovednosť – oblasť podpory) komunikujú a na svojich webových stránkach zverejňujú základné hodnotové východiská. Firmy využívajú rôzne kritériá výberu projektu. Môže to byť priamy výber, posudzovanie podľa kritérií až po prepracované grantové kolá, realizované zväčša firemnou nadáciou. Na Slovensku je to najčastejšie Centrum pre filantropiu a Nadácia Pontis. Súkromné spoločnosti pri výbere projektu očakávajú úspešne zrealizované aktivity organizácie v minulosti a hlavne viditeľné výsledky. Často ide najmä o efektívne zviditeľnenie loga a mena darcu.

Crowdfunding

Ďalšou z možností, ktoré sa v prípade súkromných zdrojov núkajú a vo svete často využívajú na financovanie časti a dokonca aj celých projektov, je crowfunding. Crowdfunding znamená kolektívnu spoluprácu, kolektívnu pozornosť (na jeden objekt) a dôveru ľudí, ktorí spájajú svoje peniaze do jedného celku, aby podporili snahu iných ľudí alebo organizácií. Crowdfunding vzniká pre určitý cieľ: ako pomoc pri prírodných katastrofách (zbierka), pre umelca požadujúceho podporu, od fanúšikov na dokončenie svojho projektu, až po politické kampane. Táto možnosť sa pomerne často využíva v USA. Najznámejšími stránkami sú: www.kickstarter.com a www.indiegogo.com. Ktokoľvek môže na týchto stránkach umiestniť svoj projekt, jeho popis a výzvu na príspevky, prípadne sľúbené benefity a zbierať financie. Podmienkou je, že musí ísť o nepodnikateľskú činnosť a projekt s jasným termínom začiatku a ukončenia. Z celkovej vyzbieranej čiastky si správca portálu berie približne 7 % za zverejnenie a správne poplatky. Na Slovensku alternatívu crowdfundingu predstavuje Dobrá krajina Nadácie Pontis či portál Ďakujeme! Vypracovanie a uverejnenie takéhoto projektu je pomerne jednoduché, netreba vypisovať siahodlhé projektové zámery, či vypĺňať formuláre. Stačí formulovať jasnú fundraisingovú výzvu s krátkym opisom projektu a jeho realizátora. Nevyhnutné je však uviesť sumu, ktorá sa má prostredníctvom projektu vyzbierať.

https://www.startlab.sk/domov/