MusicAIRE zverejňuje druhú výzvu na predkladanie návrhov na obnovu hudobného ekosystému
 
Hudobný sektor bol jedným z odvetví, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla najviac a pravdepodobne bude jedným z posledných, ktoré sa z nej dostanú. Je potrebné spojiť zdroje a podporiť projekty, ktoré podporujú odolnosť a obnovu hudobných operátorov, umelcov a hudobných profesionálov, ktorí boli poškodení obmedzeniami. Projekt MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe – Inovatívna obnova pre Európu) spolufinancovaný Európskou úniou v rámci ročného pracovného programu 2020 na realizáciu „Prípravnej akcie – Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“, ktorý riadi konzorcium zložené z INOVA+ a Európskej hudobnej rady (EMC), vyhlásil druhú otvorenú výzvu na predkladanie návrhov. Hlavným cieľom projektu MusicAIRE je pomôcť pri obnove hudobného sektora v Európe navrhnutím a otestovaním podporného systému, ktorý dokáže čeliť výzvam, ktoré prináša pandémia COVID-19, a zároveň podporiť udržateľnosť hudobného ekosystému.
 
Projekty, ktoré budú financované v rámci programu MusicAIRE, budú musieť poskytnúť stratégie, metodiky a opatrenia pre hudobný sektor na riešenie zotavenia z krízy COVID-19 v jednej z týchto tém: Ekologická obnova, Digitálna obnova a Spravodlivá a odolná obnova. Celkový rozpočet tejto druhej výzvy je 1 335 000 EUR. V rámci výzvy sa očakáva výber 29 projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu v troch rôznych oblastiach: mikro – 15 000 EUR, malé – 30 000 EUR a stredné – 55 000 EUR. Projekty sú podporené pevným rozpočtom vo výške 90 % ich nákladov v rámci limitov jednotlivých oblastí.
 
Žiadatelia musia byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou a musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov EÚ alebo v krajinách mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa.
 
Projekt, ktorý má byť podporený, môže zahŕňať rôzne činnosti, a to: 
– akcie na budovanie kapacít (vzdelávanie, odborná príprava, mentoring, podujatia) 
– propagačné činnosti
– testovanie a rozširovanie inovatívnych modelov a/alebo nástrojov
– akcie na zvyšovanie povedomia
– zhromažďovanie osvedčených postupov, certifikátov, hodnotení, štúdií alebo referenčných hodnôt
– vytváranie stratégií alebo politík pre organizáciu/podnik
– iné činnosti prispievajúce k obnove hudobného ekosystému v oblastiach iniciatívy MusicAIRE.
 
Príklady sú uvedené vo výzve, ktorá je dostupná na tomto odkaze. https://musicaire.eu/open-calls/
Návrhy je potrebné predložiť do 26. októbra 2022 do 13:00 (stredoeurópskeho času – bruselského času). 
 
Viac informácií
 https://musicaire.eu/
 hello@musicaire.eu