Ktoré krajiny okrem krajín EÚ sú oprávnenámi žiadateľmi?
Aktuálny zoznam nájdete tu
 
Kto podáva žiadosť?
Žiadosť podáva len koordinátor,  partneri zabezpečia potrebnú súčinnosť.
 
Musia aj partneri mať PIC?
Áno, PIC si musí vygenerovať koordinátor i partneri.
 
Kedy nám bude vyplatený grant?
Grant sa vypláca postupne. Viď tabuľka
 
\"\"
 
Bude nám pridelená celá výška grantu, alebo len jej časť?
Ak bude Váš projekt vybraný, bude Vám pridelená plná výška grantu. Vyplácať sa bude na etapy, viď tabuľka vyššie.

Je potrebné spolufinancovanie projektov? Áno, spolufinancovanie tvorí pri menších projektoch 40 percent a pri väčších 50 percent celkového rozpočtu. Podmienkou je, že zdroju spolufinancovania nesmú pochádzať z iných EU grantových schém. O rôznych možnostiach, ako financovať svoj projekt, sa môžete dočítať v našej príručke Ako financovať projekty.

Môže sa tá istá organizácia uchádzať ako koordinátor pre projekt menšieho rozsahu (kategória 1) a zároveň väčšieho rozsahu (kategória 2) v tej istej výzve?
Nie, toto nie je možné. Ako koordinátor si musíte vybrať, či budete žiadať ako projekt menšieho rozsah ALEBO projekt väčšieho rozsahu. V prípade, ak organizácia bude reagovať v rámci tej istej výzvy s dvomi projektmi, budú obe žiadosti považované za neoprávnené.
 
Môže sa tá istá organizácia uchádzať ako koordinátor pre projekt menšieho rozsahu (kategória 1) alebo väčšieho rozsahu (kategória 2) a zároveň ako partner projektu menšieho rozsahu (kategória 1) alebo väčšieho rozsahu (kategória 2) v rámci tej istej výzvy?
Áno, toto je možné.
 
Môže sa tá istá organizácia uchádzať ako koordinátor pre projekt Európskej spolupráce a zároveň ako koordinátor pre projekt pod inou schémou v rámci podprogramu Kultúra?
Áno, toto je možné.
 
Môže sa tá istá organizácia uchádzať ako partner pre viaceré projekty (kategória 1 alebo kategória 2) v rámci tej istej výzvy?
Áno, toto je možné.
 
Môže sa organizácia, ktorá existuje kratšie než 2 roky, uchádzať buď ako koordinátor alebo partner?
Nie, toto nie je možné. Koordinátor i partneri musia byť registrovaní ako organizácia minimálne 2 roky pred dátumom uzávierky výzvy.  Dátum oficiálnej registrácie kompetentným orgánom/zverejnenie registrácie v oficiálnych záznamoch je relevantný pre určenie dĺžky existencie 2 rokov.
 
Ako je to s organizáciami, ktoré nie sú oprávnenými uchádzačmi, alebo ako v minulosti „partnermi“ (teda partnermi, ktorí nie sú v projekte zhrnutí ako spoluorganizátori, ale sú to subjekty ktoré napriek tomu prispievajú k projektu)?  Môžu títo stále byť zahrnutí v projekte?
Áno, môžu. Avšak nebudú považovaní za oficiálnych partnerov projektu a preto nebudú ani zahrnutí v grantovej zmluve, nemôže dostať časť EU grantu a nemôžu si uplatňovať oprávnené náklady. Takíto neoficiálni partneri a ich príspevok k projekt môže byť opísaný v detailnom popise projektu.
 
Aké sú pravidlá pre náklady tretích krajín?
Všetky náklady vynaložené v spojení s tretími krajinami (teda krajinami, ktoré neparticipujú v podprograme Kultúra). Môže ísť o náklady spojené s fyzickými osobami, ktorí sú občanmi tretích krajín, organizáciami, založenými v tretích krajinách a aktivitami, konajúcimi sa v tretích krajinách. Koordinátor a/alebo partneri môžu vynaložiť náklady do maximálneho množstva 30% celkového oprávneného rozpočtu.
 
Akú sumu majú partneri spomenúť v mandáte?
Mandát má spomínať sumu vlastného príspevku, ktorým partner prispieva k projektu. Vezmite do úvahy, že táto výška musí byť  zaistené v tejto sume ako minimum, musí byť uvedené v sekcii výnosu záverečnej správy. Všetky sumy pochádzajúce zo zdrojov iných ako koordinátora a partnerov  musia byť v rozpočtovom formulári uvedené pod názvom  „Príspevky zo súkromných zdrojov“, „Príspevky z verejných zdrojov“, „Zisk z projektu“. 
 
Nejde mi vyplniť všetky polia v formulári mandátu elektronicky. Čo mám robiť?
Vyplňte, prosím, tieto polia ručne.