Ako treba správne vyplniť žiadosť?

Akceptované budú iba žiadosti o grant, ktoré použijú oficiálny formulár – kompletne vyplnený, ako je požadované a ktoré musia byť doručené v stanovenom termíne.
Žiadosti musia byť napísané v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie. Z praktických dôvodov a urýchlenia výberového procesu sa odporúča, aby žiadosti boli predložené v jednom z 3 pracovných jazykov Európskej komisie (nemčina, angličtina alebo francúzština).


Komu sa posiela žiadosť o grant?

Žiadosti musia byť doručené elektronicky prostredníctvo príslušného formulára priamo na
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Žiadatelia budú informovaní o doručení žiadosti prostredníctvom zaslania potvrdenia príjmu na zadanú emailovú adresu.


Aké typy projektov môžu byť podporené?

Európska komisia podporuje projekty, ktorých charakter je nadnárodný a ktoré zabezpečujú medzikultúrnu výmenu medzi jednotlivými členskými štátmi.
Podporované nie sú projekty jednotlivcov (fyzických osôb). Financie v programe Kultúra nie sú určené na klasické turné a bilaterálne výmeny, na investičné akcie alebo aktivity, ktoré sa uskutočňujú iba v jednej krajine. Rovnako nie sú určené na prevádzkové náklady lokálnych inštitúcií.

Zoznam v minulosti podporených projektov s účasťou slovenských inštitúcií nájdete TU

V projektoch ide hlavne o spoluprácu viacerých inštitúcií. Koľko partnerov sa požaduje?

-Projekty európskej spolupráce, kategória 1: minimálne 3 subjekty z 3 rôznych krajín
-Projekty európskej spolupráce, kategória 2: minimálne 6 subjektov zo 6 rôznych krajín
-Literárny preklad: nie je požadovaný zahraničný partner projektu
-Európske siete: aspoň 15 členských organizácií pochádzajúcimi z aspoň 10 rozličných krajín
-Európske platformy: koordinačný subjekt a aspoň 10 európskych kultúrnych prevádzkovateľov pochádzajúcich z aspoň 10 rozličných krajín

Aké druhy partnerstva existujú?

-hlavný organizátor (vedúci projektu): koordinuje projekt od návrhu po realizáciu, vstupuje do právneho vzťahu s Európskou komisiou;
-spoluorganizátor: musí byť aktívne zapojený do projektu, pochádzať z krajiny zúčastňujúcej sa na programe, podieľať sa na financovaní projektu;
-partner: podieľa sa na aktivitách projektu, ale neočakáva sa, že bude mať kľúčovú úlohu, ani sa nemusí podieľať na financovaní, môže pochádzať z akejkoľvek krajiny.


Aké sú najčastejšie formálne chyby pri podávaní prihlášky?


– prihláška bola podaná po termíne
– projekt začína po Komisiou určenom poslednom možnom dátume
– neboli priložené požadované prílohy

Kto rozhoduje o pridelení grantov, ako prebieha výberový proces?

Proces udeľovania grantu podlieha princípom transparentnosti, rovnosti a nediskriminácie. Bol definovaný špeciálny súbor opatrení, ktorý zaisťuje transparentnosť výberového procesu (tzv. kritériá oprávnenosti, kritériá vylúčenia, kritériá výberu a kritériá podpory). Rozhodovanie o pridelení grantov sa uskutočňuje priamo vo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru v niekoľkých fázach. V prvej fáze administratívni pracovníci skontrolujú všetky formálne náležitosti – formulár, požadované prílohy, podpisy a pod. Projekty spĺňajúce formálne kritériá postupujú do ďalšieho schvaľovacieho procesu, ktorý realizujú nezávislí európski experti (môžu sa zaregistrovať prostredníctvom aktuálnej výzvy pre expertov, ktorá je publikovaná na stránke Výkonnej agentúry). Experti hodnotia projekty bodovým systémom na základe požadovaných kritérií. Pre získanie grantu sú navrhnuté projekty s najväčším bodovým ziskom v závislosti od výšky rozpočtu pre jednotlivé oblasti činnosti. Záverečné rozhodnutie o úspešných projektoch robí finančný servis EÚ, následne riadiaci výbor programu a Európsky parlament.


Ktoré výdavky v rámci projektu sú pokladané za neoprávnené?

K výdavkom, ktoré nie sú uznávané Európskou komisiou patria predovšetkým dlhy a poplatky za dlhy, krytie straty alebo možnej zodpovednosti v budúcnosti, dlžné úroky, kurzové straty, DPH s výnimkou, ak príjemca preukáže, že nemá nárok na vrátenie, výdavky v súvislosti s iným projektom alebo na projekt, na ktorý bol udelený grant EÚ, neprimerané alebo ľahkomyseľné výdavky, výdavky na náhradný personál a nepeňažné vklady (t.zn. dobrovoľnícka práca, bezplatný prenájom priestorov – všetky náklady na projekt musia byť reálne vyčíslené a aj zaplatené