Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (Text s významom pre EHP)
 
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 TU
 
 
 
(1)
 
Kultúra, umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, vzdelávacieho, demokratického, environmentálneho či sociálneho hľadiska, z hľadiska ľudských práv alebo z ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.
 
(2)
 
Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) je Únia založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšine. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Uvedené hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá má podľa článku 6 Zmluvy o EÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy. Konkrétne v článku 11 charty sa zakotvuje sloboda prejavu a právo na informácie a v článku 13 charty sloboda umenia a vedeckého bádania.
 
(3)
 
V článku 3 Zmluvy o EÚ sa ďalej uvádza, že cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov a že Únia okrem iného rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.
 
(4)
 
V oznámení Komisie z 22. mája 2018 s názvom „Nová európska stratégia pre kultúru“ sa stanovujú ciele pre kultúrne a kreatívne sektory. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a kvality života v spoločnosti podporovaním cezhraničného rozmeru kultúrnych a kreatívnych sektorov a podporovaním ich schopnosti rásť, podporovať tvorivosť vychádzajúcu z kultúry vo vzdelávaní a v inovácii, a v oblasti vytvárania pracovných miest a rastu, a posilňovať medzinárodné kultúrne vzťahy. Program Kreatívna Európa (ďalej len „program“) spolu s ďalšími programami a fondmi Únie bude podporovať Novú európsku stratégiu pre kultúru. Mala by sa zachovať a podporovať vlastná hodnota kultúry a umeleckého prejavu a umelecká tvorba by mala byť jadrom programu. Je to v súlade aj s Dohovorom Unesco z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a Únia a jej členské štáty sú jeho zmluvnými stranami.
 
(5)
 
S cieľom podporovať spoločnú oblasť kultúrnej rozmanitosti pre národy Európy je dôležité podporovať nadnárodnú cirkuláciu umeleckých a kultúrnych diel, zbierok a produktov, a tým podporovať dialóg a kultúrne výmeny a nadnárodnú mobilitu umelcov a profesionálov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.