„Národná cena ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť“.

za prínos k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva na Slovensku

CIEĽ  SÚŤAŽE

– Cieľom súťaže je ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú  výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska, s celospoločenským dosahom, najmä za:

·         Výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu informovanosti o hodnotách pamiatkového fondu a posilneniu vnímavosti verejnosti k týmto hodnotám (napr. ocenenie práce občianskeho združenia, vzdelávacej aktivity, prístupu samosprávy, organizácie kurzu, film, TV program a podobne).  

·         Obnovu pamiatky tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie remeselných postupov, ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

·         Citlivý vstup novej architektúry do historického prostredia.

Porota má právo, na základe nominácie verejnosti, udeliť aj negatívne ocenenie za mimoriadne nevhodný zásah do pamiatky, jej asanáciu, nevhodné použitie technológií či zásahov, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty pamiatky. 

Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie „ohrozenej pamiatky roka“, za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu. 

Kritériá súťaže:

Kategória 1. Výnimočná aktivita vedúcu k posilňovaniu informovanosti o hodnotách kultúrneho dedičstva a posilneniu vnímavosti verejnosti k týmto hodnotám

– dosah aktivity na spoločnosť a dôraz na budovanie vzťahu spoločnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva.

– schopnosť adekvátneho podania odborných poznatkov kultúrneho dedičstva.

– aktivita, ktorá pomohla zachrániť pamiatku.

Kategória 2. Obnova pamiatky tradičnými stavebnými technológiami.

– Projekt remeselného zásahu bol vypracovaný na základe dostatočných prieskumov (architektonicko – historický výskum, reštaurátorský výskum, inventarizácia prvkov, dendrologický prieskum, vlhkostný prieskum a pod.)

– Stavebný zásah sa vyznačuje vysokou kvalitou remeselných prác, vhodnosťou použitých materiálov, kvalitou realizovaných povrchových úprav a detailov.

– Použité remeselné postupy sú na základe prieskumu pôvodné alebo zodpovedajú použitým postupom na pamiatkach identického typu, historického obdobia a geografického regiónu. 

– Vlastník má vhodný plán prevádzkovania stavby (plán údržby).

Kategória 3. Citlivý vstup novej architektúry do historického prostredia.

– Nová architektúra prispieva k jedinečnému charakteru prostredia. Nové úpravy sú obmedzené na nevyhnutnú mieru (veľkosť stavby).

– Riešenie prispieva k oživeniu okolitého prostredia, rešpektuje pamiatkové hodnoty prostredia, nenarúša ich a vnáša nové hodnoty, ktoré nie sú s jestvujúcimi v rozpore.

– Stavba je v harmonickom súlade s okolitým historickým prostredím.

– Použité materiály a technické  detaily predstavujú kvalitné architektonické riešenie.

ŠTATÚT SÚŤAŽE  Národná cena ICOMOS SlovenskoSTATUT.pdf (218325)

ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK SÚŤAŽE  Organizačný a rokovaciporiadok_DEF.pdf (159876)

 

Viac tu: https://icomos-slovakia.webnode.sk/cena-icomos-sk/