9. jún o 16.00

https://yearofclimate.care/en

NEB v srdci (Európy), Talk by the Year of Climate Care Network, je súčasťou festivalu New European Bauhaus organizovaného v Bruseli a online. Predstaví sa na nej niekoľko zainteresovaných strán v regióne strednej Európy (Slovensko, Rakúsko), ktoré sa podieľajú na NEB
 
siete alebo vyvíjajú dlhodobé aktivity v súlade s hodnotami NEB.
 
Prenos môžete sledovať tu: https://yearofclimate.care/en/events/the-festival-of-the-new-european-bauhaus?fbclid=IwAR27KpsU5D_y6KajB4_UEKbUNNfyWecvDUe37a2mPtQqgP6fLjNtVWkSInI
Chceme upozorniť na naše aktivity a jasne prejaviť, že patríme medzi regióny, ktoré sa venujú prepojeniu udržateľnosti, inkluzívnosti a kreatívnych disciplín. Hlavným cieľom podujatia je predstaviť, ako organizátori v regióne strednej a východnej Európy využívajú umelecké, kreatívne a kultúrne postupy na zvyšovanie povedomia o scenároch vyučovania a učenia sa s cieľom začleniť citlivosť v oblasti starostlivosti o klímu do vzdelávacích rámcov, každodennej komunitnej praxe alebo špecifických aktivít v oblasti kultúry a kreatívnych sektorov (kultúrne centrá, architektonické a dizajnérske postupy).
Manifest 2020 a jeho partneri sa veľmi skoro stali vedúcou organizáciou rozvíjajúcou hodnoty NEB na Slovensku. Spolupráca vyústila do vytvorenia aplikácie pre jedného z demonštrátorov NEB Lighhouse s centrom v Novej Cvernovke, kultúrnym centrom „kreatívnej ekológie“ v Bratislave, ale so zameraním na celý región strednú a východnú Európu. Táto žiadosť nebola vybraná porotou vo výzve 2022, ale partneri tohto projektu už rozvíjajú silné väzby a pracujú v našich komunitách.
 
Okruh pod názvom 2022 Rok starostlivosti o klímu, do ktorého sú zapojení významní aktéri v našom regióne, je kľúčový. Inšpirovaná celosvetovými environmentálnymi aktivitami a diskusiou o klimatických zmenách a ich vplyve na komunity skupina organizátorov a odborníkov z oblasti kultúry organizuje sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Plánuje sa, že sieť sa bude rozvíjať aj po roku 2022. Koncepčné pozadie poskytujú témy hnutia NEB.
 
Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave sú vedúcimi organizáciami projektu s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a vzdelávacích inštitúcií zameraných na umenie, dizajn a architektúru: Viedenská akadémia výtvarných umení (Impact Academy), Manifest 2020 a jeho členovia, Nová Cvernovka, Nasuti – festival umenia a udržateľnosti, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Slovenská komora architektov, Slovenské centrum dizajnu, Punkt.
Prezentácia bude prebiehať v anglickom jazyku.
 
Program festivalu NEB: https://new-european-bauhaus-festival.eu/home
 
 

NEB in the Heart (of Europe), Talk by the Year of Climate Care Network, is a part of the New European Bauhaus Festival organized in Brussels and online. It will present several stakeholders in the region of the Central Europe (Slovakia, Austria) who are involved in the NEB

network or they are developing long-term activities in the line with the NEB values.
We want to draw attention to our activities and manifest clearly that we belong among the regions that are dedicated to the intersection of sustainability, inclusiveness, and creative disciplines. The main objective of the event is to present how organizers in the CEE region are using artistic, creative, and cultural practices to raise awareness for teaching and learning scenarios to embed climate care sensibility into educational frameworks, everyday community practices or specific culture and creative sectors activities (cultural centres, architecture and design practices).
Manifest 2020 and its partners became very early the leading organization developing the NEB values in Slovakia. Collaboration resulted in creating the application for one of the NEB Lighhouse demonstrators with the centre in Nová Cvernovka, „creative ecology“ cultural centre in Bratislava but focusing on the whole region of the CEE Europe. This application was not selected by the jury in 2022 call but partners of this project are already developing strong bonds and working in our communities.
Circle under the title 2022 Year of Climate Care that includes important players in our region is crucial for the talk. Inspired by worldwide environmental actions and debate on climate change and its impact on communities, a group of cultural organizers and practitioners organize a series of cultural and educational activities through the year 2022. The network is planned to unfold beyond 2022. The conceptual background is provided by the themes of the NEB movement. 
The Goethe-Institut and the French Institute in Bratislava are leading organizations of the project with the support and active collaboration of several local players, cultural organizations, informal groups, and educational institutions focused on arts, design, and architecture: Academy of Fine Arts Vienna (Impact Academy), Manifest 2020, and its members, Nová Cvernovka, Nasuti – festival of art and sustainability, Anténa – network for independent culture, Slovak Chamber of Architects, Slovak Design Center, Punkt.
Presentation will be held in English.