Paneurópske konzorcium NEBA Alliance sa stalo víťazom výzvy na predkladanie projektov na založenie Novej európskej akadémie Bauhausu. Cieľom NEB Academy, vzdelávacej siete, ktorú prvýkrát ohlásila prezidentka von der Leyenová vo Fínsku v novembri 2022, bude dať rozhodujúci impulz pre nové zručnosti a vzdelávanie na všetkých úrovniach stavebného sektora. Zameria sa na hodnoty NEB, ktorými sú udržateľnosť, krása a inkluzívnosť, a podporí implementáciu európskej zelenej dohody v rámci obehového biohospodárstva. Financuje ho spoločný podnik EÚ Circular Bio-based Europe (CBE JU).

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Vítam alianciu Nová európska akadémia Bauhaus, ktorá je silným zoskupením 14 európskych partnerov a je pripravená spustiť svoju celoeurópsku sieť odbornej prípravy. Bude solídnou podporou pre európske stavebníctvo, riešením nedostatku pracovnej sily a podporou výmeny poznatkov vrátane udržateľných riešení na biologickej báze, ako je napríklad kruhové využívanie dreva a iných inovatívnych materiálov.“

Sieť odbornej prípravy pre udržateľné stavebníctvo

Počas nasledujúcich dvoch rokov vytvorí aliancia NEBA medzinárodnú alianciu vzdelávacích subjektov a poskytovateľov odbornej prípravy, ktorá spojí päť miestnych a regionálnych centier v celej Európe. Tieto centrá budú prostredníctvom digitálnej platformy ponúkať na mieru šité a vysokokvalitné spoločne vytvorené vzdelávacie služby, učebné plány a programy zamerané na riešenia v oblasti udržateľnej výstavby. S cieľom zabezpečiť konsolidáciu, rast a väčšie pokrytie v celej Európe aj mimo nej bude aliancia vyzývať nové regionálne centrá NEBA a satelitné centrá, aby sa pripojili a prispeli obsahom odbornej prípravy.

Alianciu NEBA, ktorú vedie slovinská Primorská univerzita, tvorí 14 partnerov z Rakúska, Belgicka, Estónska, Fínska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska, Švédska a Holandska. Jej odborné znalosti pokrývajú veľkú časť Európy, čo uľahčí prácu regionálnym aj národným stavebným odvetviam. Zahŕňa akademické subjekty, výskumné centrá, verejné orgány a európske siete.

Akadémia NEB je hlavnou iniciatívou Európskeho roka zručností, ktorý kladie dôraz na význam odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na rozvoj potrebných zručností, a to aj v súvislosti s ekologickým a digitálnym prechodom.

Súvislosti

Veľká časť európskych emisií skleníkových plynov pochádza zo sektora stavebníctva. V záujme dosiahnutia ambicióznych klimatických cieľov EÚ sa v rámci európskej zelenej dohody požaduje, aby tento sektor znížil tieto emisie do roku 2030 o 60 %. Európa preto musí využiť obrovský potenciál využívania inovatívnych riešení na biologickej báze v stavebníctve. Nedostatok zručností a znalostí o týchto inovatívnych riešeniach v stavebnom ekosystéme je však jednou z hlavných prekážok tohto ekologického prechodu.

Nová európska akadémia Bauhaus ako vlajková loď Európskeho roka zručností urýchli zvyšovanie a preškoľovanie kvalifikácie v stavebnom ekosystéme. Akadémia NEB sa zaoberá potrebou zvyšovania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebnom sektore s osobitným zameraním na zvýšenie kvality a kvantity možností odborného vzdelávania, najmä programov zameraných na biologické riešenia pre stavebný sektor. Prostredníctvom siete centier s existujúcimi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy bude akadémia poskytovať koherentnú a dostupnú odbornú prípravu online a na mieste v Európe a podporovať medziregionálnu výmenu zručností a osvedčených postupov.

O spoločnom podniku Circular Bio-based Europe

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe je partnerstvo Európskej únie a konzorcia Bio-based Industries v hodnote 2 miliárd EUR, ktoré financuje projekty na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu na báze biologických látok v Európe. Spoločný podnik CBE funguje podľa pravidiel programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie, na obdobie 2021 – 2031. Nezávislí hodnotitelia vybraní z databázy expertov programu Horizon Europe podporovali programovú kanceláriu CBE JU pri hodnotení tejto výzvy.

The New European Bauhaus Academy

Call for proposals 2023-2

Information about CBE JU funding opportunities

CBE JU-funded achievement stories

All CBE JU-funded projects