V rámci programu CREA-CROSS-2022-MFP boli otvorené dve výzvy:
1. Press and media councils and professional standards
CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS
DEADLINE: 20. 9. 2022  do 17.00
– cieľom výzvy je posilniť postavenie tlačových a mediálnych rád v konvergovanom mediálnom prostredí a pomôcť pri ďalšom rozvoji deontologických noriem. Konkrétne ide napríklad o vývoj a údržbu databázy; výmena príkladov dobrej praxe; podpora novovytvorených mediálnych rád, odborná príprava novinárov atď.
 
2. Rapid response mechanism
CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE
DEADLINE: 20. 9. 2022, 17.00
– cieľom výzvy je poskytnúť praktickú pomoc pri ochrane ohrozených novinárov vrátane osobitných nástrojov, ako sú poradenstvo a právna podpora, prístrešie a logistická pomoc. Cieľom je umožniť novinárom pokračovať vo svojej profesionálnej činnosti. 
 
Oprávnený žiadateľ
Žiadosť môže podať konzorcium najmenej dvoch žiadateľov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:
– najmenej 2 nezávislé subjekty z 2 rôznych členských štátov programu Kreatívna Európa
– žiadosť môžu podávať neziskové organizácie (súkromné alebo verejné), medzinárodné organizácie, univerzity, vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá
 
Prípustné projekty
1. Press and media councils and professional standards
– tlačové a mediálne poradenstvo a profesionálne štandardy: údržba a
vývoj databázy
– výmena príkladov dobrej praxe
– posilnenie celoeurópskej pracovnej skupiny
– odpora nových mediálnych rád
– školenie pre novinárov
– spolupráca s mediálnymi regulátormi
– ďalší výskum novinárskych štandardov
Činnosti môžu zahŕňať: zber a analýzu údajov, konferencie, semináre, vzdelávacie aktivity, štúdie, analýzy, mapovanie, vytváranie sietí a koordinačné podujatia, výmenu osvedčených postupov a zvyšovanie informovanosti, finančnú podporu tretím stranám.
 
2. Rapid response mechanism (monitorovanie porušovania slobody tlače a médií a poskytovanie praktickej pomoci a ochrany ohrozeným novinárom)
– vytvorenie a riadenie celoeurópskeho mechanizmu rýchlej reakcie na podporu slobody médií a bezpečnosti novinárov, ktorý sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ
– poskytovanie právnej a praktickej podpory novinárom a iným pracovníkom médií v núdzi
– organizovanie misií na obranu záujmov novinárov na miestach, kde sú ohrození
– monitorovanie stavu slobody médií v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách
– organizovanie kampaní na zvyšovanie povedomia v oblasti slobody médií a bezpečnosti novinárov
– zabezpečenie komunikácie a šírenia informácií o projekte
– monitorovanie a hodnotenie projektu
Činnosti môžu zahŕňať: projekty spolupráce, konferencie, semináre, vzdelávacie aktivity, štúdie, analýzy, mapovanie, networkingové podujatia, výmenu osvedčených postupov a zvyšovanie povedomia, tvorbu a zlepšovanie digitálnych nástrojov, právnu a praktickú pomoc novinárom, misie na obhajobu novinárov, finančnú podporu tretím stranám.
 
Dĺžka trvania projektu
2 roky (24 mesiacov)
 
Financovanie
max. 90 % celkových oprávnených nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie
 
slovenský preklad príručky – Ako podať žiadosť
 
Informácie o výzvach
 
Registrácia spoločnosti