DEADLINE: 6 apríl 2022, 17:00

Cieľom mediálnej gramotnosti je umožniť občanom kriticky chápať a používať médiá. Mediálna gramotnosť je tiež účinným nástrojom na obmedzenie vplyvu dezinformácií. Na tento účel budú opatrenia v oblasti mediálnej gramotnosti podporovať zdieľanie poznatkov a výmenu informácií o politikách a postupoch v oblasti mediálnej gramotnosti. Výzva na podporu mediálnej gramotnosti predpokladá rozvoj inovatívnych cezhraničných iniciatív a komunít v oblasti mediálnej gramotnosti v celej Európe, a to v neustále sa meniacom prostredí digitálnych médií a s prihliadnutím na súčasné správanie používateľov rôznych vekových skupín.

Očakávané výsledky

Výsledkom výzvy na predkladanie návrhov bude:

– celoeurópske konzorciá, ktoré rozšíria osvedčené postupy cez národné, kultúrne a jazykové hranice a vyvinú a rozšíria nástroje a opatrenia mediálnej gramotnosti, aby sa zabezpečil prenos týchto postupov na čo najširšie publikum, pričom sa budú týkať rôznych druhov spôsobov poskytovania médií;

– fóra na výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa konkrétnych vekových skupín, skupín s obmedzenými zručnosťami v oblasti mediálnej gramotnosti alebo s obmedzeným prístupom k médiám alebo skupín ohrozených sociálnym vylúčením;

– podpora odborníkov v oblasti mediálnej gramotnosti pri prispôsobovaní ich postupov rýchlo sa rozvíjajúcim mediálnym formátom a meniacim sa modelom spotreby médií.
Cieľ:

Konkrétne ciele

Cieľom mediálnej gramotnosti je umožniť občanom rozvíjať kritické chápanie a používanie médií. Mediálna gramotnosť je tiež účinným nástrojom na obmedzenie vplyvu dezinformácií. Na tento účel budú opatrenia v oblasti mediálnej gramotnosti podporovať zdieľanie a výmenu poznatkov o politikách a postupoch v oblasti mediálnej gramotnosti. Podpora predpokladá rozvoj inovatívnych cezhraničných iniciatív a komunít v oblasti mediálnej gramotnosti v celej Európe, v neustále sa meniacom prostredí digitálnych médií a s prihliadnutím na súčasné správanie používateľov rôznych vekových skupín.
Rozsah pôsobnosti:

Opis činností, ktoré sa majú financovať  

Projekty spolupráce s jasne definovaným cieľom (cieľmi) na podporu/zacielenie na konkrétnu oblasť (oblasti)/cieľ (ciele) v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sa týkajú aspoň dvoch z týchto oblastí činností:

    činnosti, ktoré vychádzajú z osvedčených postupov inovatívnych projektov mediálnej gramotnosti, zdieľajú ich a rozširujú, pričom zohľadňujú meniaci sa mediálny ekosystém, najmä prekračujúc kultúrne, národné alebo jazykové hranice.
    Vývoj inovatívnych, interaktívnych online súprav nástrojov na poskytovanie riešení súčasných a budúcich výziev v online prostredí vrátane dezinformácií.
    Vypracovanie materiálov a súborov nástrojov, ktoré občanom umožnia rozvíjať kritický prístup k médiám a rozpoznávať dezinformácie a primerane na ne reagovať.
    Rozvíjať postupy mediálnej gramotnosti prispôsobené meniacemu sa mediálnemu prostrediu vrátane manipulačných techník a mediálnej produkcie založenej na umelej inteligencii.

Všetky návrhy by mali zohľadňovať inkluzívnosť občanov, občiansku angažovanosť a participatívnu kultúru ako základný aspekt svojho návrhu.

 

ŽIADATELIA:

Projekt musí predložiť konzorcium najmenej troch žiadateľov (príjemcov; nie pridružených subjektov), ktoré spĺňa tieto podmienky:
minimálne 3 subjekty z 3 rôznych oprávnených krajín
konzorciá môžu zahŕňať ziskové a neziskové organizácie (súkromné alebo verejné) verejné orgány (národné, regionálne, miestne), medzinárodné organizácie, univerzity a vzdelávacie inštitúcie, mediálne organizácie, výskumné a technologické inštitúcie, poskytovateľov technológií, ktorí majú preukázateľné odborné znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti a/alebo digitálnych médií, ich používania, tvorby, šírenia, hodnotenia vplyvu médií a/alebo príslušných digitálnych technológií.

 

DOKUMENTY TU

Prezentácia (ANG)

Zvukový záznam