Podpora aktvít zameraných na filmové vzdelávanie:

Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvájať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti filmového vzdelávania, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky. 
 

Uzávierka predkladania projektov:
1. marec 2018
 
Informácie o novej výzve nájdete na EACEA/14/2017 Podpora práce s publikom nájdete na webstránke Agentúry EACEA.