26.9.2016 bola publikovaná nová výzva – EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania.
 
Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
 
Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
24. november 2016
25. máj 2017
 
Viac informácií nájdete tu.