Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“.

Tento program je otvorený európskym kinám združeným v rámci siete, ktorá je poverená niesť plnú právnu zodpovednosť voči agentúre za realizáciu akcie, okrem iného aj oprávnenými tretími stranami.
Za oprávneného žiadateľa sa považuje sieť, ktorá združuje aspoň 100 kín z minimálne 20 krajín zapojených do podprogramu MEDIA.

Uzávierka predkladania projektov:
31. máj 2018

Viac informácií