Koordinátor: Asociácia Divadelná Nitra (Slovensko)
 
Spoluorganizátori: Dramacum (Rumunsko), Národní divadlo – Opera (Česká Republika), Pre súčasnú operu (Slovensko), Staatsschauspiel Dresden (Nemecko), SZPUTNYIK Nonprofit Kft (Maďarsko)
 
Česká republika / Maďarsko / Nemecko / Poľsko / Rumunsko / Slovensko
 
Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície je viacročný medzinárodný projekt iniciovaný Asociáciou Divadelná Nitra, ktorého cieľom je vytvoriť šesť dokumentárnych divadelných inscenácií na základe skúmania materiálov v archívoch tajných polícií, operujúcich na území štátov bývalého sovietskeho bloku počas obdobia komunizmu.
 
Projekt zároveň vytvára platformu pre stretávanie sa umelcov z rôznych krajín, a umožňuje konfrontovať odlišné metódy tvorby a práce s dokumentárnymi materiálom v rôznych národných kultúrach či osobných umeleckých prístupoch.
 
Prostredníctvom práce s dokumentárnym materiálom má projekt upozorniť na rôzne aspekty spoločensko-politického života v minulosti a v súčasnosti:
  • na verejné i osobné vyrovnávanie sa s minulosťou;
  • na praktiky tajných polícií, komunistických vlád a ich odzrkadľovanie v privátnych životoch ľudí
  • na zámerné i nezámerné manipulovanie s osobnou i spoločenskou pamäťou
  • na to, ako politická moc v minulosti ovplyvňovala privátne životy ľudí a aké paralely možno v tomto zmysle nájsť s dneškom;
  • na to, ako narábanie s pamäťovým materiálom (osobným i spoločenským) určuje a ovplyvňuje vytváranie osobnej i spoločenskej identity, resp. identity jednotlivca a identity štátu / národa
 
Projekt má charakter:
 
interdisciplinárny
  • prepája umelecké metódy s metódami historického, politologického, sociologického výskumu;
  • spája rozličné divadlá a divadelné súbory s pamäťovými inštitúciami, tvorcami a teoretikmi
 
internacionálny
  • spoluprácou divadelných inštitúcií zo zúčastnených krajín vznikajú nové siete, ktoré môžu zabezpečiť spoluprácu v budúcnosti;
  • do projektu sa zapájajú pamäťové inštitúcie z rôznych krajín a projekt umožňuje výmenu informácií a skúseností medzi nimi
  • vytvára medzinárodnú platformu, v rámci ktorej umelecké tímy prezentujú svoje metódy a výsledky práce, čo umožní diskusiu medzi zúčastnenými umelcami a ponúkne komplexnejší pohľad a reflexiu metód práce s dokumentárnym materiálom v krajinách strednej a východnej Európy.
 
Výstupy projektu:
 
6 divadelných inscenácií vytvorených na základe výskumu v archívoch tajných polícií v šiestich krajinách
 
Mobilný festival Paralelné životy – inscenácie budú uvádzané vo forme festivalu vo všetkých zúčastnených krajinách
 
Reader Paralelné životy – kolekcia 30 príbehov z archívov tajných polícií, ktoré tvorcovia počas výskumu v archívoch objavia
 
Publikácia – reflektujúca projekt a jeho tému z historického, sociologického i divadelno-teoretického hľadiska 
 
Dokumentárny film Paralelné životy
 
Výška grantu: 168,575 €
 
Web: www.nitrafest.sk
 
Dlhší popis: Paralelné životy projekt Marec 2013 SJ.doc