Termín: 08. novembra 2022
Číslo výzvy: CREA-CULT-2022-PERFORM-EU
 
Pre koho je výzva určená?
 
Pilotný projekt Perform Europe sa začal v roku 2020 s cieľom preskúmať cezhraničnú distribúciu európskych umeleckých diel. Výzva je zameraná najmä na scénické umenie (divadlo, tanec, performance, cirkus, outdoorové umenie a bábkové umenie) s výnimkou hudobných predstavení, na ktoré sa zameriava výzva Music Moves Europe.
 
Na základe výzvy sa vyberie jedna organizácia alebo jedno konzorcium organizácií, ktoré budú pokračovať v pilotnej fáze projektu.
 
Aké sú ciele výzvy?
 
Hoci je rozmanitosť sektora scénických umení v Európe veľkou výhodou, existuje niekoľko závažných prekážok, ktoré bránia šíreniu scénických diel za hranice štátov: roztrieštenosť trhu a odvetvia, jazykové bariéry v prípade divadla, cestovné náklady, logistické problémy, poistenie, autorské práva atď. Okrem negatívneho vplyvu na umelecké súbory a hostiteľské miesta tieto prekážky cezhraničnej distribúcie bránia potenciálu tohto odvetvia prispievať k sociálnym, hospodárskym a integračným ambíciám EÚ a k budovaniu silného vnútorného trhu a európskej spoločnosti, ktorá je zakotvená v spoločných hodnotách a spoločnom kultúrnom dedičstve. Investície do špecializovaného a flexibilného distribučného systému na úrovni EÚ, ktorý pomôže umeleckým dielam prekročiť hranice (fyzicky aj digitálne), vhodne doplnia ostatné existujúce distribučné a podporné systémy. Tým sa podporí odolnosť a obnova sektora v dôsledku krízy Covid-19 a posilní sa jeho potenciál prispievať k európskemu projektu a hodnotám.
 
Žiadosti musia spĺňať tento cieľ:
 
Podporovať cezhraničné turné a digitálnu distribúciu divadelného umenia udržateľným, inkluzívnym, spravodlivým a inovatívnym spôsobom.
Na dosiahnutie tohto cieľa musia žiadosti preukázať, že nadväzujú na pilotný projekt (prebiehajúci od decembra 2020 do júna 2021) vypracovaním plánu cezhraničných turné pre umelcov a súbory a zabezpečením diverzifikácie a internacionalizácie festivalov a umeleckých priestorov.
 
Žiadosti sa budú musieť zaoberať aj výzvami a potrebami v oblasti scénického umenia a usilovať sa o rovnaké príležitosti v oblasti cezhraničnej spolupráce a digitálnej distribúcie diel scénického umenia.
 
Aká je výška finančnej podpory?
 
Rozpočet výzvy je 3 000 000 EUR.
 
Ako sa prihlásiť?
 
Žiadosť sa podáva online na portáli o možnostiach financovania a verejných súťažiach v časti „Služba predkladania žiadostí“ výzvy. Žiadosť je potrebné predložiť do 17:00 stredoeurópskeho času v deň uzávierky.
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí, môžete použiť online príručku alebo portál s najčastejšími otázkami.