MK SR vás pozýva na Online konferenciu Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel o strategickej podpore KKP na úrovni rezortov a samospráv (29. apríla 2021, 09:00 – 13:30).

Konferencia tematicky nadväzuje na prvú online diskusiu platformy, ktorá sa konala v decembri minulého roka a zúčastnili sa jej štátni tajomníci Ministerstva kultúry, Ministerstva hospodárstva a zástupca štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby. Dôležitou súčasťou konferencie bude moderovaná diskusia venovaná medzirezortnej spolupráci v KKP, do ktorej boli pozvané viaceré ministerstvá s cieľom hovoriť o postavení kultúrnych a kreatívnych sektorov naprieč dotknutými rezortmi, poukázať na nevyhnutnosť medzirezortnej spolupráce v tejto oblasti, ako aj zdôrazniť prínos KKP pre aktivity v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí a environmentálnej stability v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.
Na diskusiu následne nadviažu ďalšie časti programu ako prednáška zahraničného experta Ragnara Siila z Estónska o strategickom prístupe ku KKP na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Po nej bude nasledovať prezentácia dvoch príkladov dobrej praxe z európskeho prostredia. Záver konferencie bude venovaný ďalšej diskusii, v rámci ktorej budeme s prizvanými zástupcami slovenských a českých miest a krajov hovoriť o tvorbe strategických dokumentov pre oblasť KKP na úrovni samospráv, s cieľom poukázať na nevyhnutnosť systematického prístupu v podpore KKP, ktorý je založený na politikách reflektujúcich špecifiká konkrétneho územia a aktuálne potreby kreatívneho ekosystému.
Konferencia bude dostupná naživo prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Zároveň bude možné pokladať otázky diskutujúcim cez Sli.do.
 

29. 4. 2021, 9:00 – 13:30
Moderuje: Milota Sidorová a Slavomíra Salajová
Dostupné na: Facebook & YouTube
 
PROGRAM
9:00 – 9:20 Začiatok konferencie a predstavenie činnosti platformy
Moderuje: Milota Sidorová
9:20 – 11:00 Moderovaná diskusia o medzirezortnej spolupráci v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu medzi ministerstvami
Moderuje: Slavomíra Salajová
11:10 – 12:10 Prednáška o strategickom prístupe ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu na miestnej a regionálnej úrovni
Prezentujúci: Ragnar Siil
12:10 – 12:30 Príklady dobrej praxe projektu CREADIS3: Emilia Romana, Baskicko
12:30 – 14:00 Moderovaná diskusia o strategickom prístupe miestnej a regionálnej samosprávy ku kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu v slovenskej praxi
Moderuje: Milota Sidorová
Forma: Cisco Webex
Diskutujúci: zástupcovia samospráv zo Slovenskej a Českej republiky
 

 

 

 

\"\"